Праці співробітників Університету «Україна»

Матеріал з wiki.uu.ua

Праці співробітників Університету «Україна». Бібліографічний посібник

Джерело: Праці співробітників Університету «Україна» (1998–2020 рр.) : бібліогр. посіб. / уклад.: Н. П. Колесникова, Л. О. Колійчук, Л. А. Круглик. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 98 c.

Бібліографічний посібник призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти/

Від укладачів[ред. | ред. код]

Бібліографічний посібник підготовлено до 22-річчя від дня заснування Університету «Україна».

Матеріали посібника з можливою повнотою відображають праці та публікації професорсько-викладацького складу Університету за 1998–2020 рр. (усього 917 записів).

До першого розділу включено бібліографічні описи матеріалів наукової, освітянської та публіцистичної діяльності Президента Університету П. М. Таланчука. Зважаючи на великий обсяг публікацій, до посібника відібрано монографії, підручники, посібники, словники, довідники, деякі біографічні матеріали, збірники за редакцією П. М. Таланчука.

У наступних розділах уміщено бібліографічні описи наукових і навчальних видань інститутів Університету, що вийшли друком як в Україні, так і за межами держави.

Посібник складається з 11 основних розділів. Бібліографічні записи цих розділів розміщено за тематикою видань, а в межах тематичних рубрик – за алфавітом.

Розділ «Публікації про Університет «Україна» містить інформацію про друковані та електронні статті. Записи подано у хронологічному порядку.

При складанні бібліографічного посібника опрацьовано каталог Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка, ННТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Здійснено суцільний перегляд державних бібліографічних покажчиків: «Літопис книг», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей», а також усіх доступних інформаційних видань.

Переважну більшість матеріалів опрацьовано de visu. Публікації, описані за бібліографічними джерелами інформації, позначено астериском (*).

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання».

Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Слова і словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582–2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» і ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами».

Бібліографічний посібник адресовано викладачам, аспірантам і студентам.

Укладачі посібника: Н. П. Колесникова, Л. О. Колійчук, Л. А. Круглик.

Праці Президента Університету «Україна» П. М. Таланчука[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Лазеры в контрольно-измерительной технике [Текст] : монография / П. М. Таланчук [и др.]. – Киев : Техника, 1992. – 175 с.

Полупроводниковые и твердоэлектролитные сенсоры [Текст] / П. М. Таланчук [и др.]. – Киев : Техника, 1992. – 224 с.

Сенсоры в контрольно-измерительной технике [Текст] : монография / П. М. Таланчук [и др.]. – Киев : Техника, 1991. – 175 с.

Таланчук П. М. Машинный синтез систем коррекции измерительных преобразователей [Текст] : монография / П. М. Таланчук. – Киев : Выща шк., 1985. – 68 с.

Таланчук П. М. Моделирование и оптимизация измерительных преобразователей на ЭВМ [Текст] : монография / П. М. Таланчук, М. Н. Фомин, В. В. Сергеев. – Киев : Выща шк., 1991. – 251 с.

Таланчук П. М. Основы теории и проектирования измерительных приборов [Текст] : учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Приборостроение» / П. М. Таланчук, В. Т. Рущенко. – Киев : Выща шк., 1989. – 454 с.

Таланчук П. М. Разработка и исследование вакуумметров для автоматизации контроля технологического процесса при порционном вакуумировании жидкой стали [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : [спец.] 05.198 «Автоматизация металлургических процессов» / П. М. Таланчук ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1972. – 23 с.

Таланчук П. М. Разработка и исследование вакуумметров для автоматизации контроля технологического процесса при порционном вакуумировании жидкой стали [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Таланчук Петр Михайлович. – Киев, 1971. – 157 с.

Таланчук П. М. Расчетно-экспериментальные методы проектирования измерительных преобразователей давлений разреженных газов [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : [cпец.] 05.11.01 «Приборы и методы измерения механических величин» / Таланчук Петр Михайлович. – Киев, 1986. – 371 с.

Таланчук П. М. Теоретико-методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО. Досвід Університету «Україна» [Текст] : кол. монографія / П. М. Таланчук [та ін.] ; за ред. П. М. Таланчука. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 481 с.

Таланчук П. М. Теорія напівпровідникових сенсорів газу [Текст] / П. М. Таланчук, О. С. Мороз. – Київ : НТУУ «КПІ», 1997. – Ч. 1. Фізична хімія системи газ-напівпровідник. – 57 c.

Таланчук П. М. Теорія напівпровідникових сенсорів газу = Theory of semiconductor gas sensors [Текст] / П. М. Таланчук, О. С. Мороз. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : НТУУ «КПІ», 2001. – 255 c.

Таланчук П. М. Теорія напівпровідникових сенсорів газу: фундаментальні основи, аналіз, синтез [Текст] / П. М. Таланчук, О. С. Мороз. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 256 с.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування [Текст] : навч. посіб. / за ред. П. М. Таланчука. – Київ : Либідь, 1994. – 288 с.

Таланчук П. М. Високоточні засоби вимірювання фізичних величин із самоналагодженням і автокорекцією похибок [Текст] : навч. посіб. / П. М. Таланчук, Ю. О. Скрипник, В. О. Дубровний. – Київ : ІЗМН, 1996. – 672 c.

Таланчук П. М. Відлікові та реєструючі пристрої приладів [Текст] : навч. посіб. / П. М. Таланчук, О. М. Безвесільна. – Київ : ІСДО, 1993. – 172 с.

Таланчук П. М. Засоби вимірювання в автоматичних інформаційних та керуючих системах [Текст] : підручник / П. М. Таланчук, Ю. О. Скрипник, В. О. Дубровний. – Київ : Райдуга, 1994. – 672 с.

Таланчук П. М. Основы теории и проектирования измерительных приборов [Текст] : учеб. пособ. / П. М. Таланчук, В. Т. Рущенко. – Киев : Выща шк., 1989. – 454 с.

Таланчук П. М. Перетворювальні пристрої приладів [Текст] : підручник / П. М. Таланчук, О. М. Безвесільна. – Київ : ІСДО, 1994. – 537 с.

Таланчук П. М. Полупроводниковые и твердоэлектролитные сенсоры [Текст] : учеб. пособ. / П. М. Таланчук. – Киев : Техника, 1992. – 221 с.

Таланчук П. М. Преобразующие устройства приборов [Текст] : учебник / П. М. Таланчук, Е. Н. Безвесильная. – Киев : НМК УО, 1993. – 552 с.

Таланчук П. М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. М. Таланчук, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна. – Київ : Соцінформ, 2004. – 128 с.

Словники, довідники[ред. | ред. код]

Академія інженерних наук України. Хто є хто [Текст] : довідник / упоряд. П. М. Таланчук. – Київ : НТУ ПП Дан, 2001. – 180 с.

Короткий тлумачний словник з експериментальної інформатики (контрольно-вимірювальної техніки) [Текст] / за ред. П. М. Таланчука. – Київ : Ін-т електродинаміки АН України, 1993. – 63 с.

Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи [Текст] : навч. посіб. / П. М. Таланчук, С. Я. Ярема, Ю. М. Коровайченко [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 664 с.

Матеріали до вступних лекцій[ред. | ред. код]

Таланчук П. М. Вам розбудовувати незалежну Україну в третьому тисячолітті ! : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Леся, 2000. – 23 с.

Таланчук П. М. Деякі уроки історії та майбутнє України : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : ВМУРоЛ, 2003. – 27 с.

Таланчук П. М. Ми не такі, як всі... : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : [Ун-т «Україна»], 2010. – 72 с.

Таланчук П. М. Націоналізм – явище інтернаціональне : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 32 с.

Таланчук П. М. Наш народ – український з доброго кореня ! : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2001. – 23 с.

Таланчук П. М. Не втратіть свій шанс потрапити в еліту : (матеріали до вступної лекції викладачам і роздумів студентів стосовно еліти та її ролі в державотворчому процесі) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2002. – 24 с.

Таланчук П. М. Незалежність України, як і власну гідність, громадянам необхідно захищати, навіть не уміючи : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 58 с.

Таланчук П. М. Освіта і євротрансформація українського суспільства : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 45 с.

Таланчук П. М. Співвідношення інтернаціонального і національного в деяких сферах розвитку народів світу : (матеріали до вступної лекції і роздумів студентів) [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 56 с.

Таланчук П. М. У кожного свій майдан, або Проблема роз’єднання й об’єднання з різних точок зору : (матеріали до вступної лекції і роздумів студентів) [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 40 с.

Таланчук П. М. Україна в екологічному ковчезі планети : (матеріали до вступної лекції і роздумів студентів) [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 47 с.

Таланчук П. М. Українська та світова культура : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) [Текст] / П. М. Таланчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 40 с.

Публіцистика[ред. | ред. код]

Таланчук П. М. Дев’ять етюдів і один памфлет небайдужості до українських справ [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 44 с.

Таланчук П. М. Державотворчий потенціал української нації [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 322 с.

Таланчук П. М. З думою про Україну... [Текст] : вибрана публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 480 с.

Таланчук П. М. З Україною в серці. Роздуми про наболіле [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 473 с.

Таланчук П. М. Катехізис Українського Відродження [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 71 с.

Таланчук П. М. Коли діждемось Вашингтона? [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 82 с.

Таланчук П. М. Політичний буквар українця [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 80 с.

Таланчук П. М. Про інтеграцію освіти, науки та виробництва в процесі підготовки фахівців [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 28 с.

Таланчук П. М. Прозріння [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 88 с.

Таланчук П. М. Публіцистика [Текст] : статті, інтерв’ю, виступи / П. М. Таланчук ; упоряд. О. Д. Гергель. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 320 с.

Таланчук П. М. Роздуми небайдужого українця про долю свого народу, або автоінтерв’ю Петра Михайловича з Петром Домашиним [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 66 с.

Таланчук П. М. Сформуй осердя свого щастя [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 79 с.

Таланчук П. М. Терниста дорога до незалежності України [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 100 с.

Таланчук П. М. Україна мого небайдужого серця [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 427 с.

Таланчук П. М. Шлях до інтеграції [Текст] / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2002. – 20 с.

Видання за редакцією П. М. Таланчука[ред. | ред. код]

Актуальні проблеми виховання та навчання студентів з особливими потребами [Текст] : зб. наук. пр. / за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – [№ 1] 2001 (на обкл. 2000) – . – Київ : Ун-т «Україна», 2001. – .

[№ 1]. – 2001. – 384 с. ; № 2. – 2002. – 340 с. ; № 1. – 2004. – 339 с. ; № 3. – 2007. – 545 с. ; № 4. – 2007. – 316 с. ; № 5. – 2008. – 511 с. ; № 6. – 2009. – 484 с. ; № 7. – 2010. – 561 с. ; № 8. – 2011. – 234 с. ; № 9. – 2012. – 247 с. ; № 10. – 2013. – 354 с. ; № 11. – 2014. – 276 с. ; № 12. – 2015. – 241 с.

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Житомир : Джівіес, 2019. – 132 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі [Текст] : Дев’ята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 719 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі [Текст] : Десята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. :

у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2010.

Ч. 1. – 399 с.

Ч. 2. – 419 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі [Текст] : Одинадцята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 470 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі [Текст] : Дванадцята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 495 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів [Текст] : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 листоп. 2013 р.) / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 417 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів [Текст] : тези доп. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19–20 листоп. 2014 р.) / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 463 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів [Текст] : тези доп. ХV наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 листоп. 2015 р.) / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 553 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю [Текст] : тези доп. ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 листоп. 2016 р.) : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2016.

Ч. 1. – 408 с.

Ч. 2. – 412 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю [Текст] : тези доп. ХVІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2017.

Ч. 1. – 354 с.

Ч. 2. – 426 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю [Текст] : тези доп. ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2018 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018.

Ч. 1. – 484 с.

Ч. 2. – 478 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : Четверта міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 348 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : П’ята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 380 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : Шоста міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 598 с.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : Сьома міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін. ; програм. комітет: П. М. Таланчук (голова програм. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 600 с.

Актуальні проблеми підвищення професійної компетентності майбутніх психологів [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (27 лют. 2013 р.) / ред. М. Є. Чайковський [та ін.]. – Хмельницький : ХІСТ Ун-ту «Україна», 2013. – 128 с.

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери [Текст] : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. / ред. М. Є. Чайковський [та ін.]. – Хмельницький : ХІСТ Ун-ту «Україна», 2013. – 180 с.

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2–3 квіт. 2015 р.) / упоряд.: О. І. Бундак [та ін.]. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 234 с.

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 18–19 трав. 2017 р.) / упоряд.: О. І. Бундак [та ін.]. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2017. – 304 с.

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 252 с.

Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики [Текст] : тези доп. ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 листоп. 2019 р.). У 3 ч. / відп. за вип. А. О. Гребенюк ; ред. група: П. М. Таланчук (гол. ред.) [та ін.] // МОН України [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2019.

Ч. 1. – 504 с.

Ч. 2. – 490 с.

Ч. 3. – 504 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. Другої Всеукр. наук. студент. конф. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 832 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. Четвертої Всеукр. наук. студент. конф. : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2007.

Ч. 1. – 381 с.

Ч. 2. – 430 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. П’ятої Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (2008 р.) : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2008.

Ч. 1. – 382 с.

Ч. 2. – 499 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. VI Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2009.

Ч. 1. – 473 с.

Ч. 2. – 512 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. VII Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2010.

Ч. 1. – 510 с.

Ч. 2. – 508 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. VIII Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : у 4 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2011.

Ч. 1. – 458 с.

Ч. 2. – 877 с.

Ч. 3. – 489 с.

Ч. 4. – 395 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. IХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : у 2 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2012.

Ч. 1. – 479 с.

Ч. 2. – 506 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. Х Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : у 3 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Студент. наук. т-во, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2013.

Ч. 1. – 466 с.

Ч. 2. – 502 с.

Ч. 3. – 438 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. ХI Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 9–10 квіт. 2014 р.) : у 3 ч. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів-інвалідів «Гаудеамус» ; [орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2014.

Ч. 1. – 369 с.

Ч. 2. – 466 с.

Ч. 3. – 399 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. ХII Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2015.

Ч. 1. – 491 с.

Ч. 2. – 452 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. ХIIІ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 12–14 квіт. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2016.

Ч. 1. – 613 с.

Ч. 2. – 466 с.

Молодь: освіта, наука, духовність [Текст] : тези доп. ХIV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 4–6 квіт. 2017 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2017.

Ч. 1. – 591 с.

Ч. 2. – 572 с.

Молодь: освіта, наука, духовність = Youth: education, science, spirituality [Текст] : тези доп. ХV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17–19 квіт. 2018 р.) : у 3 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018.

Ч. 1. – 412 с.

Ч. 2. – 448 с.

Ч. 3. – 458 с.

Молодь: освіта, наука, духовність = Youth: education, science, spirituality [Текст] : тези доп. ХVI Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 16–18 квіт. 2019 р.) : у 3 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2019.

Ч. 1. – 403 с.

Ч. 2. – 400 с.

Ч. 3. – 438 с.

Молодь: освіта, наука, духовність = Youth: education, science, spirituality [Текст] : тези доп. ХVII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених м. Київ, 27–28 трав. 2020 р. ) : у 3 ч. / М-во освіти і науки України [та ін. ; орг. комітет: П. М. Таланчук (голова орг. комітету) та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2020.

Ч. 1. – 634 с.

Ч. 2. – 508 с.

Ч. 3. – 569 с.

Про П. М. Таланчука[ред. | ред. код]

Глушко О. К. «Лебедина пісня» в ритмі козацького маршу [Текст] : худож.-докум. повість в есе про людину, що не дає собі зістарітися / О. К. Глушко. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 182 с.

Головченко Н. Перлинки мудрості від Петра Таланчука, або уроки «українського самашедшого» [Текст] / Ніна Головченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 12 с.

Патра С. Буктрейлер за книгою Олександра Глушка «Лебедина пісня в ритмі козацького маршу» [Електронний ресурс] : [Про життєвий шлях, наук., політ., громад. діяльність відом. вченого, д-ра техн. наук, Президента Відкритого міжнар. ун-ту «Україна» П. М. Таланчука] / авт. буктрейлера Світлана Патра ; Медіа-центр Ун-ту «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aqDKPKSkrqk&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Патра С. Буктрейлер за книгою Петра Таланчука «Терниста дорога до незалежності України» [Електронний ресурс] / авт. буктрейлера Світлана Патра. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Vb2iFPlmpOQ&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Патра С. Нова книга публіцистики Петра Таланчука «Державотворчий потенціал української нації» [Електронний ресурс] : [буктрейлер] / авт. буктрейлера Світлана Патра. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TDo-eH5xqaw&feature=emb_ logo. – Назва з екрана.

Патра С. Нова книга публіцистики Петра Таланчука «Прозріння» [Електронний ресурс] : [буктрейлер] / авт. буктрейлера Світлана Патра. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com /watch?v=Z1Y7INXe1tw&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Петро Таланчук – громадянин, учений, педагог: до 70-річчя від дня народження [Текст] : наук.-попул. вид. / ред.-упоряд. В. В. Губарець. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 204 с.

Інститут економіки та менеджменту[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Дробязко С. І. Економічна безпека підприємств: методологічний та стратегічний аспекти [Текст] : монографія / С. І. Дробязко. – Дніпро : Дробязко С. І., 2019. – 236 с.

Дробязко С. І. Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування [Текст] : монографія / С. І. Дробязко. – Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2014. – 204 с.

Дубас Р. Г. Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи розвитку [Текст] : монографія / Р. Г. Дубас. – Київ : Фенікс, 2011. – 304 с.

Завадська О. В. Якість, зберігання та переробка бульб картоплі різних сортів [Текст] : монографія / О. В. Завадська, Н. А. Ілюк. – Київ : Компринт, 2018. – 200 с.

Карпенко О. А. Реалізація функції збереження цілісності держави в діяльності державних службовців [Текст] // European vector of contemporary psychology, and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : сoll. monogr. / O. A. Karpenko, S. V. Karpenko [еt al.]. – Lublin, 2018. – Р. 113–131.

Комар Ю. М. Наукові засади дослідження повноцінності системи і підсистем категорії «управління» / Ю. М. Комар, Р. Г. Дубас, В. Ю. Комар // Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування [Текст] : кол. монографія / заг. ред. А. О. Чечель, Є. В. Хлобистов. – Маріуполь–Бельско-Бяла, 2017. – С. 74–106.

Кондукоцова Н. В. Економіка України: макропроблеми розвитку [Текст] : кол. монографія / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – Київ : НДЕІ, 2008. – 389 с.

Лозова Т. І. Управління малим бізнесом на основі маркетингового аналізу [Текст] : монографія / Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, В. В. Гуляницький. – Бориспіль : Ризографіка, 2018. – 258 с.

Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств [Текст] : монографія / О. В. Захарчук [та ін.] ; за ред. О. В. Захарчука та В. Д. Войтюка. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – 304 с.

Олійник Г. Ю. Державне регулювання системним розвитком малого бізнесу галузі залізничного транспорту України [Текст] : монографія / Г. Ю. Олійник, В. А. Ільяшенко. – Київ : Логос, 2014. – 351 с.

Пішеніна Т. І. Соціально-економічні аспекти розвитку культури України [Текст] : кол. монографія / Т. І. Пішеніна, С. І. Мирвода. – Харків : НДУ ІПР НАН України, 2014. – 380 с.

Пріоритети та завдання розвитку економіки Криму [Текст] : монографія / Б. М. Данилишин [та ін.] ; за ред. Б. М. Данилишина ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України [та ін.]. – Севастополь : Телескоп, 2010. – 199 с.

Семененко О. В. Людський капітал – визначальний чинник інноваційного і стійкого розвитку економіки [Текст] / О. В. Семененко // Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики : монографія / за ред. І. А. Ігнатьєва. – Київ : КНУТД, 2014. – 582 с.

Сук Л. К. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції [Текст] : монографія / Л. К. Сук , П. Л. Сук, С. С. Нестеренко / за ред. П. Л. Сука. – Київ : Каравела, 2018. – 294 с.

Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні = Modern tendency of innovatory maintenance in the management in Ukraine [Текст] : монографія / К. Х. Цайнінгер, Т. І. Пішеніна [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 148 с.

Dubas R. G. The creation of full-fledged management systems for the full-fledged life-sustaining activity system formation in Ukrainian society [Text] // Public administration for sustainable development : сoll. monogr. / by R. Dubas, Yu. Komar, O. Tanchuk. – Mariupol, 2018. – P. 143–155.

Iutynska G. O. Plant protection and bioregulation in modern agriculture [Text] : coll. monogr. / G. O. Iutynska [et al.]. – Warszawa, 2019. – 100 p.

Capitalization of forest resourses of Ukraine [Text] // Poland-Ukraine: border regions development and cross-border cooperation : coll. monogr. / by V. Kravtsiv, W. Wierzbieniec, R. Dubas. – Jaroslav, 2013. – 180 p.

Crispr/cas Genome editing of fungi [Text] : coll. monogr. / N. Poyedinok [et al.] / editor Y. B. Blume. – USA, 2020. – 388 р.

Problemy i szanse Ukrainy w ramach nowych międzynarodowych projektów komunikacyjnych = Проблеми і шанси України в рамках нових міжнародних комунікаційних проектів [Текст] / A. I. Sukhorukov // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі : кол. монографія / за ред. Є. В. Хлобистова ; НТУУ «Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського» [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 66–77.

Sustainable economic development: basis, determinants, tendencies, marks [Text] : сoll. monogr. / N. Kondukotsova [et al.] ; red. Zh. Derii. – Poznań, 2019. – 458 р.

Forming competitive marketing strategies of the enterprise. Strategic systems in management [Text] : coll. monogr. / by S. S. Nesterenko, I. Yu. Kutlina [еt al.]. – Madrid, 2017. – 104 р.

The quality of the products and services in the restaurant business companies [Text] / S. S. Nesterenko // A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects : coll. monogr. / ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko, S. S. Nesterenko [et al.]. – USA, St. Louis, Missouri, 2015. – P. 421– 432.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Бараник З. П. Економетрія [Текст] : навч. посіб. / З. П. Бараник, І. В. Пономаренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 190 с.

Бараник З. П. Статистика праці [Текст] : навч. посіб. / З. П. Бараник. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 268 с.

Безуглова Т. Г. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. Г. Безуглова, Н. С. Усик. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 372 с.

Гаценко О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. П. Гаценко, О. В. Стрибуль. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 197 с.

Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. Г. Чернюк, Т. І. Пішеніна [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 322 с.

Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за ред. П. Й. Атамаса. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 416 с.

Дубас Р. Г. Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. / Р. Г. Дубас. – Київ : Леся, 2007. – 447 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / уклад. О. Є. Єрмаков [та ін.] ; заг. ред. В. Є. Воротіна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 248 с.

Калина А. В. Економіка, планування та організація діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Калина. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 209 с.

Калина А. В. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Калина. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 247 с.

Калина А. В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Калина. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 254 с.

Калина А. В. Фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Калина, О. О. Кощеєв. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 208 с.

Карпенко О. А. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. А. Карпенко, О. Б. Білявська. – Київ : НАДУ, 2008. – 56 с.

Карпенко С. В. Державне управління в економічній сфері [Текст] : навч. посіб. / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 275 с.

Карпенко С. В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 273 с.

Клиновий Д. В. Основи фінансової діяльності [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Д. В. Клиновий, І. О. Петровська ; ред. Л. Г. Чернюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 344 с.

Кривов’яз Т. В. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. В. Кривов’яз. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 321 с.

Лисенков Ю. М. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Ю. М. Лисенков, О. А. Іващенко, О. В. Музиченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 211 с.

Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Матюха. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 306 с.

Матюха М. М. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Матюха. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 306 с.

Матюха М. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Матюха. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 274 с.

Матюха М. М. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Матюха. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 345 с.

Михайленко В. С. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. С. Михайленко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 371 с.

Мних М. В. Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Мних ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вища шк. політ. лідера. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 247 с.

Облік у бюджетних організаціях [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. П. Гаценко [та ін.] ; наук. ред. Г. І. Купалова. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 248 с.

Організація і планування виробництва на прикладах харчової промисловості [Текст] : навч. посіб. / В. К. Костюк [та ін.] ; заг. ред. В. К. Костюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 330 с.

Основи наукових досліджень. Графічне моделювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Комар [та ін.] ; за ред. О. П. Коляди. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 271 с.

Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / С. М. Кваша [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2000. – 450 с.

Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. І. Пішеніна [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 197 c.

Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студентів денної та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» / С. С. Нестеренко [та ін.] ; за ред. Т. І. Пішеніна. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. –144 с.

Пепа Т. В. Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 539 с.

Петровська І. О. Аудит [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. О. Петровська, Т. В. Шмакова. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 104 с.

Петровська І. О. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І. О. Петровська, Д. В. Клиновий. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 300 с.

Пішеніна Т. І. Інформаційне забезпечення управління та реферування [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 278 с.

Пріб Г. А. Патентознавство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. А. Пріб. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 304 с.

Пріб К. А. Інвестування [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. А. Пріб. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 259 с.

Пріб К. А. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. А. Пріб. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 266 с.

Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг [Текст] : курс лекцій / Л. Ф. Романенко, А. В. Коротєєва. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 170 c.

Романенко Л. Ф. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 216 с.

Романенко Л. Ф. Маркетинг. Словник економічних термінів [Текст] / Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 231 с.

Романенко Л. Ф. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 106 с.

Романенко Л. Ф. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 109 с.

Романенко Л. Ф. Міжнародна економічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Романенко, В. П. Черевань, А. П. Румянцева. – Київ : Слово, 2003. – 280 с.

Рудюк Л. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. В. Рудюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 269 с.

Сарапулова Є. Г. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Сарапулова, П. С. Єщенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 144 с.

Сорока П. М. Економічні та фінансові ризики [Текст] : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 266 с.

Сорока П. М. Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / П. М. Сорока. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 260 с.

Старостенко Г. Г. Політична економія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. Г. Старостенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 156 c.

Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. Г. Старостенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 202 с.

Степанов В. М. Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. М. Степанов, Т. І. Пішеніна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т дистанц. навч. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 300 c.

Степанов В. М. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. М. Степанов, Т. І. Пішеніна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 208 с.

Стожок Л. Г. Страхування [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. Г. Стожок. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 164 с.

Стрибуль О. В. Організація обліку на підприємства малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. В. Стрибуль. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 275 с.

Сук Л. К. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 701 с.

Сук Л. К. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 308 с.

Сук Л. К. Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 275 с.

Сук Л. К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 273 с.

Сук Л. К. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за ред. П. Л. Сука. ‒ Київ : Каравела, 2017. – 372 с.

Сук Л. К. Організація обліку та контролю на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 321 с.

Сук Л. К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ, 2019. – 527 с.

Сук П. Л. Бухгалтерський облік в галузях національного господарства [Текст] : навч. посіб. / П. Л. Сук. ‒ Київ : Каравела, 2018. – 368 с.

Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. – Київ : Центр учб. літ., 2007. – 192 с.

Тараненко О. С. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Тараненко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 302 с.

Черевань В. П. Міжнародна економічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. П. Черевань, А. П. Румянцев, Л. Ф. Романенко. – Київ : Слово, 2003. – 280 с.

Чернюк Л. Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Чернюк Л. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 245 с.

Чернюк Л. Г. Розміщення продуктивних сил України [Текст] / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 470 с.

Шаповал О. Ф. Економіка інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. Ф. Шаповал. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 191 с.

Шокун В. В. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. В. Шокун, Т. І. Пішеніна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 340 с.

Юхименко П. І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 499 c.

Юхименко П. І. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 514 c.

Інженерно-технологічний інститут[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Гаврилюк С. П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності туристичних підприємств [Текст] / С. П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : кол. монографія [в 2 т.] / за ред. О. В. Кендюхова ; Всеукр. спілка вчен.-економістів, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – Т. 1, розд. 3.6. – С. 218–229.

Дударець В. М. Композиційні та історико-архітектурні особливості побудови об’єктів палацово-паркового мистецтва Лівобережної України [Текст] : монографія / В. М. Дударець. – Київ : МАУП, 2016. – 130 с.

Дударець В. М. Мистецтво міських садів у ландшафтному дизайні [Текст] : монографія / В. М. Дударець. – Київ : Персонал, 2015. – 158 с.

Залюбовський М. Г. Машини із складним рухом робочих ємкостей для обробки полімерних деталей [Текст] : монографія / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 228 с.

Малишев В. В. Високотемпературна електрохімія та електроосадження металів IV–VIA груп і їх сполук в іонних розплавах [Текст] : монографія / В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 326 с.

Малишев В. В. Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів [Текст] / В. В. Малишев, Д. Б. Шахнін // Modern engineering research: topical problem, challenges and modernity : сoll. monogr. / M. G. Bolotov [et al.]. – Riga, 2020. – P. 249–265.

Малишев В. В. Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу [Текст] / В. В. Малишев, А. І. Габ // Modern engineering research: topical problem, challenges and modernity : coll. monogr. / M. G. Bolotov [et al.]. – Riga, 2020. – P. 231–248.

Підсолоджувальні речовини у харчуванні людини [Текст] : монографія / М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко [та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 445 с.

Шульга М. Резонансні електромеханічні коливання п’єзоелектричних пластин [Текст] : монографія / М. О. Шульга, В. Л. Карлаш. – Київ : Наук. думка, 2007. – 302 с.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Автомобільні експлуатаційні матеріали [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ, 2006. – Ч. 1 : Паливно-мастильні матеріали та спеціальні рідини. – 256 c.

Армійські автомобілі. Експлуатація військової автомобільної техніки [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Білоус, …, С. А. Стукота [та ін.]. – Львів : Акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, 2012. – 540 с.

Брускова Д.-М. Я. Фізична та колоїдна хімія [Текст] : підручник / Д.-М. Я. Брускова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 530 с.

Вдовенко О. П. Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Вдовенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 288 с.

Габ А. І. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу [Текст] : підручник / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 396 с.

Габ А. І. Аналітична хімія. Кількісний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 87 с.

Габ А. І. Аналітична хімія. Якісний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 112 с.

Габ А. І. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 212 с.

Габ А. І. Наноматеріали: класифікація, технології одержання, особливі властивості, основні методи досліджень та напрями застосування [Текст] : навч. посіб. / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 236 с.

Гаврилюк С. П. Економіка підприємств готельного господарства та туризму [Текст] : навч. посіб. / С. П. Гаврилюк, Т. І. Ткаченко, О. О. Каролоп. – 2-ге вид. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 320 c.

Гладка Т. М. Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості [Текст] : інформ.-довід. вид. / Т. М. Гладка, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 62 c.

Горбик О. Р. Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та інтер’єрів [Текст] : навч.-метод. посіб.-довід. / О. Р. Горбик, А. І. Ломовський. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 175 с.

Горбик О. Р. Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурних та дизайнерських проектів громадських будинків і споруд та їх інтер’єрів [Текст] : навч.-метод. посіб.-довід. / О. Р. Горбик. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 157 с.

Деталі машин. Розрахунок та конструювання [Текст] : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл. / Г. В. Архангельський, …, О. І. Дубинець [та ін.]. – Київ : Талком, 2014. – 683 с.

Династія. 100 років у мистецтві [Текст] : біогр. худож. кат. / О. Слєта, А. Ломовський, К. Шевченко [та ін.] ; уклад. Г. М. Попінова. – Київ : Люта справа, 2016. – 224 с.

Докуніхін В. З. Відновлювання колінчатих валів автотракторних двигунів [Текст] : навч. посіб. / В. З. Докуніхін, С. Г. Бутенко, О. І. Ревка. – Житомир : Полісся, 2005. – 45 с.

Докуніхін В. З. Перевезення швидкопсувних вантажів в АПК [Текст] : навч. посіб. / В. З. Докуніхін, Я. М. Михайлович. – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2014. – 356 с.

Дударець В. М. Формування та організація сучасного малого саду [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. «Дизайн» / В. М. Дударець ; Ін-т реклами. – Київ : Персонал, 2015. – 56 с.

Желібов Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Желібов, В. В. Зацарний. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 264 с.

Жовнір М. Ф. Комп’ютерне моделювання коливальних процесів в електронних пристроях [Текст] : навч.-метод. лаб. практикум / М. Ф. Жовнір. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 102 с.

Загадкова хімія: історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / В. А. Олешко, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 213 с.

Загадкова хімія: основи неорганічної хімії [Текст] : навч. посіб. / В. А. Олешко, …, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 188 с.

Загальні технології харчових виробництв [Текст] : підручник / А. І. Українець [та ін.] ; за ред. М. М. Калакури, Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2009. – 814 с.

Залюбовський М. Г. Машини та обладнання підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 120 с.

Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв функціонального призначення [Текст] / А. А. Мазаракi, …, Н. М. Зубар [та ін.] ; за ред. М. І. Пересічного ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 771 с.

Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 239 с.

Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств [Текст] : підручник / І. Г. Бабанов [та ін.]. – Київ : ІНКОС, 2019. – 718 с.

Історичні аспекти застосування органічних основ в аналітичній хімії [Текст] : навч. посіб. / Д.-М. Я. Брускова, …, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 167 с.

Коливальні процеси в електричних та електронних ланцюгах [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Жовнір, …, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 100 с.

Косенко В. А. Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних засобів [Текст] : підручник / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 292 с.

Косенко В. А. Наноматеріали та нанотехнології в автомобілебудуванні [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 398 с.

Косенко В. А. Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 327 с.

Косенко В. А. Наноматеріали та нанотехнології: історичний аспект, методи одержання та дослідження, застосування в харчовій галузі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – Київ : Наук. столиця, 2020. – 400 с.

Кравець С. Г. Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства) [Текст] : навч. посіб. / С. Г. Кравець, Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук ; за ред. С. Г. Кравець. – Київ : Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2015. – 202 с.

Лудченко О. А. Наукові дослідження. Патентознавство: Методологія [Текст] / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – Київ : Логос, 2012. – 176 c.

Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів [Текст] : підручник / О. А. Лудченко. – Київ : Вища шк., 2008. – 527 с.

Лудченко О. А. Технічне обслуговування транспортних засобів до експлуатації [Текст] : посібник / О. А. Лудченко. – Київ : НТУ, 2008. – 52 с.

Лудченко О. А. Управління якістю технічного обслуговування автомобілів [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко, В. М. Чередник ; ред.: О. А. Лудченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 327 c.

Лукашенко Т. Ф. Екологічна хімія [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Лукашенко, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 269 с.

Малишев В. В. Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії [Текст] : наук.-попул. вид. / В. В. Малишев ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2009. – 284 с.

Малишев В. В. Технічна термодинаміка та теплопередача [Текст] : навч. посіб. / В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. Гладка. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 257 с.

Матеріалознавство в автомобільному транспорті [Текст] : лаб. практикум / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, …, В. В. Малишев [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 253 с.

Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, …, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 313 с.

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості [Текст] : підручник / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, …, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 298 с.

Мікропроцесорна техніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. техн. закл. освіти / Ю. І. Якименко [та ін.] ; ред. Т. О. Терещенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 440 с.

Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств [Текст] : підручник / І. Г. Бабанов [та ін.]. – Київ : Сталь, 2015. – 600 с.

Мороз О. С. Квантово-механічна редакція періодичної таблиці елементів Д. І. Менделєєва. Повне доведення та обґрунтування [Текст] : наук. вид. / О. С. Мороз, П. М. Таланчук, В. В. Малишев. – 2-ге вид., випр. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 19 с.

Наноматеріали та нанотехнології [Текст] : навч. посіб. / Н. Ф. Кущевська, О. Я. Терещенко, …, В. B. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 139 с.

Олешко А. А. Благородні та тугоплавкі хімічні елементи: історичні аспекти їх відкриття [Текст] : навч. посіб. / А. А. Олешко, Н. Ф. Кущевська, В. B. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 160 с.

Основи кристалографії та мінералографії [Текст] : підручник / Л. В. Урсуляк, С. В. Квасова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 144 с.

Основи наноелектроніки [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Жовнір,…, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 149 с.

Основи теорії транспортних процесів і систем [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]. – Київ : Слово, 2009. – 336 с.

Охорона праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. О. Тропіна, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 135 с.

Петренко І. А. Основи електротехніки та електроніки [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. У 2 ч. / І. А. Петренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006.

Ч. 1. – Основи електротехніки. – 411 с.

Ч. 2. – Основи електроніки. – 307 с.

Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями [Текст] : посібник / С. Г. Кравець, Ю. І. Кравець, …, О. Г. Оліферчук. – Київ : Поліграфсервіс, 2014. – 152 с.

Підйомно-транспортні машини: розрахунки підіймальних і транспортувальних машин [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка» / В. С. Бондарєв, …, О. І. Дубинець [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2009. – 734 с.

Посібник з організації виконання дипломного проекту для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» [Текст] / [уклад.]: О. І. Дубинець, О. А. Лудченко, В. М. Чередник. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 119 с.

Правове регулювання дорожнього руху (Загальні положення) [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Яцківський [та ін.] ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : НТУ, 2007. – 96 с.

Профільне навчання: теорія та практика, досвід, проблеми, перспективи [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Лукашенко, …, І. Т. Кучерявий, А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 293 с.

Ратушенко А. Т. Домашні кондитерські вироби [Текст] / А. Т. Ратушенко, В. О. Циганенко, О. І. Здобнов. – Київ : Кондор, 2016. – 252 с.

Ратушенко А. Т. Страви з риби та морепродуктів [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Ратушенко. – Київ : Кондор, 2016. – 233 с.

Ромоданова В. О. Методи контролю харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Ромоданова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 208 с.

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Русаловський. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 280 с.

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Русаловський. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 272 с.

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Русаловський. – Київ : Центр учб. літ., 2005. – 176 с.

Русаловський А. В. Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Русаловський, В. М. Заплатинський. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 228 с.

Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 426 с.

Сидоренко В. П. Гідравліка і гідроприводи [Текст] : навч. посіб. для автомеханіків / В. П. Сидоренко, О. М. Яхно. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 163 с.

Сташук В. Д. Інженерні розрахунки радіоелектронних кіл [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Сташук. – Київ : Політехніка, 2006. – 141 с.

Сташук В. Д. Радіоелектронні кола і пристрої [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / В. Д. Сташук. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 357 с.

Сташук В. Д. Теорія і комп’ютерне моделювання радіоелектронних кіл [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. Д. Сташук. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 378 с.

Сукач М. К. Основи наукової діяльності [Текст] : посібник / М. К. Сукач. – Київ : Ун-т «Україна», 2009. – 118 с.

Сукач М. К. Теорія механізмів і машин [Текст] : навч. посіб. для студентів мех. спец. ВНЗ / М. К. Сукач, Л. Є. Пелевін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2002. – 128 с.

Сукач М. К. Якість і сертифікація автомобільної продукції [Текст] : посібник / М. К. Сукач, О. А. Лудченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2009. – 204 с.

Сухенко Ю. Г. Технологічне обладнання плодоовочевих переробних виробництв [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Сухенко, В. В. Сарана, В. Ю. Сухенко. – Київ : НУБіП України, 2012. – 421 с.

Сухенко Ю. Г. Технологія автомобілебудування [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Сухенко, …, О. І. Дубинець [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 161 с.

Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах [Текст] : підручник / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, …, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 356 с.

Танигін Ю. І. Теоретичні основи передавання інформації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Танигін ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 173 с.

Технологія автомобілебудування [Текст] : лаб. практикум / Ю. Г. Сухенко, Ю. І. Бойко, О. І. Дубинець, В. Ю. Сухенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 160 с.

Тимохін О. М. Атлас конструкцій «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» [Текст] / О. М. Тимохін, В. Г. Нестеров, В. В. Малишев. – Київ : Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 2007. – 73 с.

Уваров Б. М. Механіка [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Уваров. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 208 с.

Уваров Б. М. Механіка для радистів та електриків [Текст] : навч.-метод. посіб. У 3 кн. Кн. 2. / Б. М. Уваров. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 106 с.

Устаткування закладів ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / І. О. Конвісер, Г. А. Бублик [та ін.] ; за ред. І. О. Конвісера. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 565 с.

Фізико-хімічні методи аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Душейко, А. І. Габ, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 199 с.

Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Т. Лозовецька, …, О. Г. Оліферчук [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2010. – 134 с.

Фришев С. Г. Транспортний процес в АПК [Текст] : посіб. для самост. роботи студентів / С. Г. Фришев, В. З. Докуніхін, С. І. Козупиця ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 460 с.

Шаповал В. В. «Філософія» безпечного керування автомобілем [Текст] : навч. посіб. / В. В. Шаповал, М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 55 с.

Щелкунов Л. Ф. Пища и экология [Текст] : учеб. пособ. / Л. Ф. Щелкунов, М. С. Дудкин, В. Н. Корзун. – Одесса : Оптимум, 2000. – 517 c.

English for professional purposes of designers = Професійна англійська для дизайнерів [Текст] : посібник / М. Я. Брускова, І. С. Ожема, Н. В. Барна [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 69 с.

Professional English for chemists = Професійна англійська для хіміків [Text] : handbook / Malyshev V. V., Kushchevska N. F., Bruskova D.-M. I., Ozhema I. S., Barna N. V. – Kyiv : Univ. «Ukraine», 2017. – 153 p.

Professional English: education and ecology, bio- and nanotechnologies = Професійна англійська: освіта та екологія, біо- та нанотехнології [Text] : handbook / Malyshev V. V., Kushchevska N. F., Bruskova D.-M. I., Ozhema I. S., Barna N. V. – Kyiv : Univ. «Ukraine», 2016. – 244 p.

Інститут соціальних технологій[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Адирхаєв С. Г. Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання і спорту студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі [Текст] : монографія / С. Г. Адирхаєв. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 381 с.

Архипов О. А. Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів [Текст] : монографія / О. А. Архипов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 520 с.

Довгань Н. О. Конфлікт поколінь: технологія соціокультурного балансу [Текст] / Н. О. Довгань // Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / А. І. Гусєв, Н. О. Довгань [та ін.] ; за ред. А. І. Гусєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Розд. 3. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – С. 104–128.

Довгань Н. О. Методичні засади технології соціального діалогу як комунікативної практики в просторі когнітивного спілкування [Текст] / Н. О. Довгань // Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування : монографія / О. М. Кочубейник [та ін.] ; за ред. О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький, 2018. − С. 200−214.

Довгань Н. О. Соціальний діалог як засіб взаєморозуміння у міжпоколінних стосунках [Текст] / Н. О. Довгань // Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування : монографія / О. М. Кочубейник [та ін.] ; за ред. О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький, 2018. − С. 158−188.

Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів [Текст] : монографія / І. Б. Іванова. − Київ : Логос, 2000. – 87 с.

Іванова І. Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. − Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 65 с.

Інклюзія в школі в оптичному дискурсі сьогодення [Текст] : кол. монографія / за ред. Н. В. Барна, С. Г. Адирхаєва, П. М. Таланчука [та ін.]. − Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 499 с.

Клименко В. В. Механізми творчості: чи можна його розвивати [Текст] / В. В. Клименко. – Київ : [б. в.], 2001. – 96 с.

Клименко В. В. Психологія спорту [Текст] / В. В. Клименко. – Київ : МАУП, 2007. – 432 с.

Клименко В. В. Теоретико-методологічні проблеми психології (психосеміотичний аналіз понять) [Текст] : монографія / В. В. Клименко. – Київ : Слово, 2017. – 304 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця [Текст] : монографія / О. М. Кокун. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 200 с.

Лазуренко С. І. Психофізіологія установок в регуляції моторики людини [Текст] : монографія / С. І. Лазуренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 406 с.

Лазуренко С. І. Розвиток психомоторних якостей студентів технічних ВНЗ [Текст] : монографія / С. І. Лазуренко. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. − 195 с.

Малхазов О. Р. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 208 с.

Носко М. О. Біометрія рухових дій людини [Текст] : монографія / М. О. Носко, О. А. Архипов ; за ред. О. А. Архипова. – Київ : Слово, 2011. – 216 с.

Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу [Текст] : кол. монографія / В. В. Вербицький [та ін.] ; за ред. О. В. Литовченко. – Київ : Пед. думка, 2012. − 192 с. – Доступно також. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758. – Назва з екрана.

Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді [Текст] : кол. монографія / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. − 152 с.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] : монографія / О. М. Кокун [та ін.] ; за ред. О. М. Кокуна. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 298 с. – Доступно також. − Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/712848. – Назва з екрана.

Сердюк Л. З. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості [Текст] : монографія / Л. З. Сердюк. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 192 с. – Доступно також. − Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/712878. – Назва з екрана.

Сердюк Л. З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід [Текст] : монографія / Л. З. Сердюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. − 323 с.

Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей [Текст] : кол. монографія / В. В. Вербицький [та ін.] ; за ред. В. В. Мачуського. − Харків : Мадрид, 2015. − 330 с. − Доступно також. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9862/. – Назва з екрана.

Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах [Текст] : кол. монографія / В. В. Мачуський [та ін.] ; за ред. В. В. Мачуського. – Київ : Задруга, 2017. − 220 с. − Доступно також. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708680/. – Назва з екрана.

Хорошуха М. Ф. Основи здоров’я юних спортсменів [Текст] : монографія / Михайло Федорович Хорошуха ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НУБіП України, 2014. – 722 с.

Циба В. Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід [Текст] : монографія / В. Т. Циба. – Київ : МАУП, 2002. – 248 с.

Циба В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід [Текст] : монографія / В. Т. Циба. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 359 с.

Шамич А. Н. Киевский футбол на рубежах времен. Люди, события, факты [Текст] : наук.-публіцист. вид. / А. Ф. Коломиец, А. Н. Шамич. – Київ : А-Депт, 2013. – Т. 4 : Судейство матчей (1913–2013). – 696 с.

Шамич О. М. Психологічні основи самореалізації паралімпійців [Текст] : монографія / О. М. Шамич. − Київ : Талком, 2019. − 309 с.

Ivanova I. B. Social and psyholodical problems of disadled children [Text] : monograph / by I. B. Ivanova. − Kyiv : Logos, 2000. – 83 p.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Адирхаєва Л. В. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв, У. В. Корнійко. − Київ : КиМУ, 2011. − 160 с.

Адирхаєва Л. В. Спортивна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв ; Київ. міжнар. ун-т. − Київ : КиМУ, 2011. − 147 с.

Архипов О. А. Біомеханічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. А. Архипов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 241 с.

Архипов О. А. Теорія та методика викладання атлетизму [Текст] : навч. посіб. / О. А. Архипов, А. В. Хохлов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 67 с.

Берещук О. М. Методика викладання психології [Текст] : навч. посіб. / О. М. Берещук. – Київ : Талком, 2014. – 132 с.

Диференційна психологія [Текст] : підручник / С. Д. Максименко [та ін.] ; за ред. С. Д. Максименка. − Київ : Слово, 2013. − 598 с.

Діагностування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун [та ін.]. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 281 с.

Євдокимова В. В. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Євдокимова. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 191 с.

Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун [та ін.]. − Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 433 с.

Іванова І. Б. Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота» [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова, А. К. Базиленко, В. А. Дика. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. − 72 с.

Iванова І. Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Іванова. – Київ : Задруга, 2011. – 416 c.

Іванова І. Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів / І. Б. Іванова. − Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 65 с.

Кириленко В. Г. Клінічна психодіагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Кириленко. – Київ : КНЛУ, 2020. − 79 с.

Кириленко В. Г. Консультативні практики в соціальній роботі [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Кириленко. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. − 358 с.

Кириленко В. Г. Методика викладання психології у вищій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Кириленко. − Київ : КНЛУ, 2020. − 112 с.

Кириленко В. Г. Основи корекційної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Кириленко. – Київ : КНЛУ, 2008. – 56 с.

Кириленко В. Г. Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Кириленко. – Київ : Освіта України, 2010. – 290 с.

Кириленко В. Г. Психологія [Текст] : метод. посіб. / В. Г. Кириленко, С. Л. Федько. − Київ : КНЛУ, 2019. − 36 с.

Кириленко В. Г. Психологія інклюзивної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Кириленко. – Київ : КНЛУ, 2020. − 176 с.

Клименко В. В. Людина і ноосфера [Текст] / В. В. Клименко. – Київ : Альфа, 1993. – 274 с.

Клименко В. В. Механізми психомоторики людини [Текст] : монографія / В. В. Клименко. – Київ : [б. в.], 1997. – 192 с.

Клименко В. В. Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. В. Клименко. – Київ : МАУП, 2007. – 427 с.

Клименко В. В. Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. / В. В. Клименко. – Київ : Центр учб. літ., 2006. – 480 с.

Ковтонюк М. В. Курортологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Ковтонюк. − Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 42 с.

Кокун О. М. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Психологія праці» [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 250 с.

Кокун О. М. Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2019. – 206 с.

Кокун О. М. Психологічна робота з військовослужбовцями − учасниками АТО на етапі відновлення [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с.

Кокун О. М. Чоловіки та жінки у Збройних Силах України: гендерний аспект [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун, І. О. Пішко, С. М. Хоружий. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 153 с.

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу [Електронний ресурс] : метод. посіб. / В. В. Вербицький [та ін.] ; за ред. В. В. Мачуського. – Харків : Мадрид, 2015. − 178 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9867/. − Назва з екрана.

Копочинська Ю. К. Застосування сучасних засобів і методів фізичної реабілітації у боротьбі з надлишковою масою тіла та ожирінням [Текст] : навч. посіб. / Ю. К. Копочинська. – Київ : НУОУ, 2012. – 112 с.

Литовченко О. В. Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти. Позашкільна освіта в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. В. Литовченко ; за ред. О. В. Биковської. – Київ : Алкон, 2006. – 97 с.

Лісовий К. А. Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнепальних ушкодженнях [Текст] : підручник / К. А. Лісовий, В. І. Грязін. – Київ : Атіка, 2012. – 216 с.

Максименко С. Д. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості [Текст] / С. Д. Максименко, В. В. Клименко, А. В. Толстоухов. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 152 с.

Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація [Текст] : підручник / В. П. Мурза. − Київ : Олан, 2005. – 608 с.

Мурза В. П. Спортивна медицина [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Мурза, О. А. Архипов, М. Ф. Хорошуха. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 249 с.

Мурза В. П. Фізична реабілітація (вступ до фаху) [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мурза, Н. А. Щербакова. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 102 с.

Носко М. О. Волейбол у фізичному вихованні студентів [Текст] : підручник / М. О. Носко, О. А. Архипов, В. П. Жула. – Київ : Леся, 2015. – 396 с.

Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога [Текст] : метод. посіб. / О. М. Кокун [та ін.]. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2019. – 206 с.

Питлюк-Смеречинська О. Д. Психологія сексуальності [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Питлюк-Смеречинська. – Київ : Талком, 2014. − 201 с.

Пірен М. І. Етнопсихологія [Текст] : підручник / М. І. Пірен. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 526 с.

Психологічна практика в закладах освіти: організація та проведення (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Кириленко В. Г. [та ін.]. − Київ : [б. в.], 2017. – 92 c.

Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів [Текст] : метод. посіб. / Н. А. Агаєв [та ін.]. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2014. – 209 с.

Рекомендації студентам щодо активного навчання в умовах онлайн-освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Базиленко А. К., Іванова І. Б., Кириленко В. Г., Кондукоцова Н. В. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 85 с.

Сегеда С. П. Антропологія [Текст] : навч. посіб. / С. П. Сегеда. – Київ : Либідь, 2001. – 336 с.

Сердюк Л. З. Порівняльна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. З. Сердюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. − 176 с.

Сердюк Л. З. Психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 233 с.

Cоціалізація молоді з особливими освітніми потребами [Текст] : метод. посіб. / Базиленко А., Таланчук І., Давиденко Г., …, Туровець Г. ; за ред. А. Базиленко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 128 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: методика викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 340 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ : Знання, 2014. – 575 с.

Філіпов М. М. Фізіологія людини в питаннях і відповідях [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. М. Філіпов. − Київ : Ун-т «Україна», 2001. – 56 с.

Хорошуха М. Ф. Валеологія [Текст] : підручник / М. Ф. Хорошуха, В. П. Мурза, М. П. Пушкар. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 620 с.

Хорошуха М. Ф. Спортивна медицина [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Хорошуха, О. О. Приймаков. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 309 с.

Хорошуха М. Ф. Функціональна діагностика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Хорошуха, В. П. Мурза, М. П. Пушкар. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. − 123 с.

Циба В. Т. Основи теорії кваліметрії [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Циба. – Київ : ІЗМН, 1997. − 160 с.

Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] : метод. посіб. / А. Е. Бойко, О. В. Литовченко [та ін.] ; за ред. В. В. Мачуського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. − Київ : Артмедіа прінт, 2017. − 271 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708455/. − Назва з екрана.

Чиханцова О. А. Німецька мова для немовних спеціальностей [Текст] : посібник / О. А. Чиханцова. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 218 с.

Чиханцова О. А. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Чиханцова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 169 с.

Інститут права та суспільних відносин[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Актуальні проблеми права України та Польщі [Текст] : кол. монографія / Ю. Л. Бошицький, …, О. Ф. Фрицький [та ін.]. – Київ : Талком, 2020. − 312 с.

Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина [Текст] : монографія / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 2003. – 424 c.

Бригінець О. О. Правове регулювання фінансової безпеки України [Текст] : монографія / О. О. Бригінець. − Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. − 365 с.

Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації [Текст] : кол. монографія / В. Д. Гвоздецький, О. Г. Мурашин [та ін.] ; за ред. В. Д. Гвоздецького. − Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. − 326 с.

Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства [Текст] : кол. монографія / М. Г. Братасюк, О. Г. Мурашин [та ін.] ; за ред. М. Г. Братасюк. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. – 261 с.

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право і процес [Текст] : монографія / В. Ф. Опришко. – Київ : Парламент. вид-во, 2014. – 517 с.

Сарана С. В. Податкові режими в Україні [Текст] : монографія / С. В. Сарана. – Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 414 с.

Сарана С. В. Процесуально-процедурні податкові режими [Текст] : монографія / С. В. Сарана, В. В. Ліпський. – Полтава : Полтав. ін-т економіки і права Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна», 2015. – 155 с.

Сарана С. В. Спеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / С. В. Сарана. – Полтава : Полтав. ін-т економіки і права Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна», 2012. – 170 с.

Науково-практичні коментарі[ред. | ред. код]

Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / за ред. М. М. Ясинка ; Т. В. Федоренко [та ін.]. − Київ : Алерта, 2019. − 500 с.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту» [Текст] / за ред. ; рец.: П. М. Таланчук, Р. Ф. Гринюк. – Київ : Парламент. вид-во, 2014. – 672 с.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України [Текст] / Т. В. Федоренко [та ін.]. – Київ : Алерта, 2015. − 804 с.

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / Т. В. Федоренко [та ін.]. – Київ : Алерта, 2018. − 604 с.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 2000. – 384 с.

Бебик В. М. Засоби масової інформації посткомуністичної України [Текст] / В. М. Бебик, О. І. Сидоренко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Дослідн. центр історії укр. преси. – Київ : [б. в.], 1996. – 124 с.

Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 2001. – 214 c.

Бебик В. М. Основи теоретичної та практичної політології [Текст] : підручник / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 1994. – 124 с.

Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді [Текст] / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. – Київ : А. Л. Д., 1996. – 112 с.

Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент [Текст] / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 1996. – 144 с.

Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика [Текст] : підручник / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 1997. – 245 с.

Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бебик, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 208 c.

Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі [Текст] / В. М. Бебик. – Київ : Абрис, 1993. – 128 с.

Берлач А. І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. І. Берлач, В. В. Кондрюкова. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 204 с.

Берлач А. І. Податкове право України [Текст] : навч. посіб. / А. І. Берлач. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 335 с.

Берлач А. І. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. І. Берлач. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 288 с.

Білорус І. О. Трансформації правосуб’єктності міжнародних НУО [Текст] / І. О. Білорус. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 85 с.

Білоус В. Т. Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Текст] : посібник / В. Т. Білоус, О. О. Бригінець. – Ірпінь : М-во доходів і зборів України ; Нац. ун-т ДПС України, 2013. − 156 с.

Бойченко І. В. Філософія [Текст] : навч. посіб. / І. В. Бойченко, М. І. Бойченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 212 с.

Бойченко І. В. Філософія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. В. Бойченко, М. І. Бойченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – Ч. 2. – 197 с.

Дадерко Л. Ф. Кримінальне право України [Текст] : навч.-практ. посіб. / Л. Ф. Дадерко, П. О. Ізуїта. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. − 405 с.

Дадерко Л. Ф. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч.-практ. посіб. / Л. Ф. Дадерко, В. П. Сердюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 121 с.

Дадерко Л. Ф. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч.-практ. посіб. / Л. Ф. Дадерко, В. П. Сердюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 337 с.

Демський Е. Ф. Адміністративне право України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Е. Ф. Демський. – Київ : Акад. пр., 2005. – 104 с.

Дерев’янко Т. М. Етика [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Дерев’янко. – Київ : КДЛУ, 2000. – 316 с.

Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Бебика. – Київ : Леста, 2006. – 248 с.

Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко. – Київ : Ділова Україна, 2002. – 152 с.

Єлісовенко Ю. П. Професійна етика юриста [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко. – Київ : Ділова Україна, 2002. – 120 с.

Завірюха Л. А. Політологія [Текст] : навч.-метод. комплекс навч. дисциплін / Л. А. Завірюха. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 46 с.

Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / П. П. Захарченко, О. О. Ковалевська, О. В. Кузьминець. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 213 с.

Захарченко П. П. Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 297 с.

Захарченко П. П. Історія держави та права України [Текст] : навч. посіб. / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 206 с.

Ізуїта П. О. Практикум з трудового права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. О. Ізуїта, О. А. Ізуїта, Д. П. Ізуїта. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. − 285 с.

Ізуїта П. О. Трудове право [Текст] : зб. навч.-метод. матеріалів / П. О. Ізуїта, Т. Ф. Слепченко. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 264 с.

Ізуїта П. О. Трудове право України [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. О. Ізуїта, Д. П. Ізуїта. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. − 348 с.

Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Павленко [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 263 с.

Кілічава Т. М. Екологічне право [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. М. Кілічава. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 303 с.

Кілічава Т. М. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Кілічава. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 215 с.

Колодний А. М. Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. / А. М. Колодний, Т. А. Ніколаюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 269 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кравченко. – 3-є вид., випр. та допов. – Київ : Атіка, 2004. – 512 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. В. Кравченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 528 с.

Крупка Ю. М. Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Ю. М. Крупка. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 160 с.

Крупка Ю. М. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Ю. М. Крупка. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 342 с.

Крупка Ю. М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Крупка. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 192 с.

Крупка Ю. М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Ю. М. Крупка. – 2-ге вид. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 179 с.

Кучменко Е. М. Духовна спадщина як історико-культурний і соціально-політичний вимір [Текст] / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко, В. В. Михайлюк. – Київ : Слово, 2004. – 236 с.

Кучменко Е. М. Ірландія і ольстерська криза, пошуки шляхів її подолання у другій половині ХХ ст. (Історичний огляд) [Текст] / Е. М. Кучменко. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2000. – 97 с.

Кучменко Е. М. Історико-культурна спадщина країн Азії та Африки в новий час [Текст] / Е. М. Кучменко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Стилос, 1998. – 320 с.

Кучменко Е. М. Історія міжнародних відносин першої половини ХХ ст. [Текст] : іст.-політ. есе / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – Ч. 1. – 370 c.

Кучменко Е. М. Історія України (на основі курсу лекцій) [Текст] : адапт. навч. посіб. / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 285 с.

Кучменко Е. М. Кримське питання в міжнародній політиці 1917–1918 рр. [Текст] / Е. М. Кучменко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2001. – 54 с.

Кучменко Е. М. Культурологія. Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. Е. М. Кучменко ; за ред. Б. А. Кучменко ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 464 с.

Кучменко О. М. Політологія в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. – 175 c.

Лебеденко В. І. Господарське законодавство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 187 с.

Лебеденко В. І. Судочинство в господарських судах [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 176 с.

Литвиненко В. І. Антикорупційне право [Текст] : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2018. – 240 с.

Лісовська Ю. П. Правова держава: історія, теорія, методологія [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. – Київ : Кондор, 2018. – 348 с.

Лісовська Ю. П. Сучасне фінансове право [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2018. – 224 с.

Лісовський П. М. Інформологія людина і всесвіт [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2018. – 152 с.

Лісовський П. М. Контррозвідка: квантова безпека та громадськість [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2020. – 176 с.

Лісовський П. М. Конфліктологія: екстросенсорика та закон [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, М. Н. Курко, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2020. – 251 с.

Лісовський П. М. Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2018. – 264 с.

Лісовський П. М. Криптологія [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, М. Н. Курко, Ю. П. Лісовська. − Київ : Кондор, 2020. − 242 с.

Лісовський П. М. Національна безпека України [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. − 244 с.

Лісовський П. М. Спецслужби держав світу: ентропія, балістика, логістика [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, С. А. Подоляка, Ю. П. Лісовська. − Київ : Кондор, 2019. − 212 с.

Лукашевич М. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, А. В. Гринчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 337 с.

Лукашевич М. П. Соціологія [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, А. В. Гринчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 337 с.

Ляш А. О. Докази і доказування в кримінальному судочинстві [Текст] : навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський ; за ред. Ю. М. Грошевого. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 185 с.

Ляш А. О. Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. О. Ляш, В. І. Галаган, В. І. Моргун. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 321 с.

Ляш О. А. Кримінальний процес. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. О. Ляш. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 224 с.

Ляш О. А. Кримінальний процес. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. О. Ляш. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 470 с.

Мазур О. С. Сімейне право України [Текст]: навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Мазур. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 116 с.

Мазур О. С. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Мазур. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 287 с.

Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / В. Опришко [та ін.] ; за ред. В. Опришка ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 496 с.

Мозгова Н. Г. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Мозгова, А. М. Мозговий. – 2-ге вид., допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 252 с.

Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / О. Г. Мурашин. − Київ : Ун-т «Україна», 2014. − 561 с.

Нікітін А. В. Маркетинг у банку [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Нікітін. – Київ : КНЕУ, 2001. – 170 с.

Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Нікітін. – Київ : КНЕУ, 2003. – 153 с.

Нікітін А. В. Теорія держави та права [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Нікітін. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – Ч. 1. – 158 с.

Нікітін А. В. Теорія держави та права [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Нікітін. – 2-ге вид. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – Ч. 2. – 265 с.

Опришко В. Ф. Інвестиційне право [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Опришко. – Київ : Атіка, 1999. – 475 с.

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко ; Київ. нац. економ. ун-т. – 2 вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 311 с.

Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – Київ : КНЕУ, 2002. – 459 с.

Орловська І. Г. Міжнародне приватне право [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Г. Орловська. – Київ : Ун-т «Україна», 2017. – 269 с.

Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Опришко [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – 232 с.

Павлик П. М. Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 201 с.

Павлик П. М. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / П. М. Павлик. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 466 с.

Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ (у визначеннях, поняттях і схемах) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Плішкін, В. П. Лисюченко, І. В. Хорт. − Київ : НАВСУ, 1999. − 120 с.

Політологія. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / В. О. Храмов [та ін.] ; ред. В. О. Храмов ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 482 с.

Правознавство [Текст] : випускний курс / П. О. Ізуїта [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – Ч. 2. − 220 с.

Правознавство [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко [та ін.] ; за ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – Київ : КНЕУ, 2003. – 767 с.

Правознавство. Професійний курс [Текст] : [навч. посіб.] / [В. В. Галунько, О. О. Фаст та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т права та суспільних відносин. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 199 с.

Рубцов В. П. Державне будівництво і місцеве самоврядування [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. П. Рубцов, С. В. Фіалко. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 250 с.

Сарана С. В. Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сарана. – Полтава : Полтав. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 205 с.

Сарана С. В. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сарана. – Полтава: Полтав. ін-т економіки і права Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна», 2008. – 567 с.

Сахно А. К. Політологія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. К. Сахно. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 185 с.

Сидоренко М. Й. Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Сидоренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 243 с.

Сидоренко М. Й. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. Й. Сидоренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 174 с.

Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Сидоренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 198 с.

Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави [Текст] / В. Ф. Опришко [та ін.] ; за ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – Київ : КНЕУ, 2006. – 702 с.

Терещенко А. Л. Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Терещенко, П. М. Павлик. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. − 180 с.

Терещенко А. Л. Правознавство: випускний курс [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Терещенко, Н. В. Сухицька ; за ред. В. І. Олефіра. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. − 326 с.

Терещенко А. Л. Правознавство: випускний курс [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Терещенко, О. О. Сорока ; за ред. В. І. Олефіра, В. В. Галунька. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. − 177 с.

Тітов М. М. Кримінальне право [Текст] : навч. посіб. / М. М. Тітов, А. О. Ляш. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 544 с.

Тітов М. М. Кримінальне право [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Тітов, А. О. Ляш ; за ред. А. А. Музика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 544 с.

Ткач О. І. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ткач. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 254 с.

Ткач О. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки (політологічний аналіз) [Текст] / О. Ткач. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 312 с.

Томчук М. І. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М. І. Томчук, С. М. Томчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 193 с.

Трофанчук Г. І. Історія вчень про державу та право [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 210 с.

Трофанчук Г. І. Основи римського цивільного права [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук, В. І. Подоляк. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 164 с.

Україна і світ: спроба конструктивного діалогу, 1918–1921 рр. [Текст] : (історико-політичне есе) / Б. А. Кучменко [та ін.]. – Київ : [б. в], 2003. – 111 с.

Федів Ю. О. Історія української філософії [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – Київ : Ун-т «Україна», 2000. – 512 с.

Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / М. Касьяненко [та ін.]. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2014. − 318 с.

Фінансове право (у запитаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко [та ін.]. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. − 300 с.

Фінансове право: практикум [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко [та ін.]. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. − 150 с.

Хорт І. В. Організація судових та правоохоронних органів України [Текст] : посібник / І. В. Хорт. – Київ : НАУ, 2014. − 55 с.

Цирфа Г. О. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. О. Цирфа. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 169 с.

Черевко М. О. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. О. Черевко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 271 с.

Шейко С. В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шейко. – Київ : Генеза, 2000. – 314 c.

Bebyk W. Jak sie wygrywa і przegrywa wybory [Тeхt] / W. Bebyk. – Warszawa: WSSU, 2004. – 128 s.

Bebyk V. The mass media of post-communist Ukraine [Тeхt] / V. Bebyk, O. Sydorenko. – Кyiv, 1997. – 128 s.

Словники[ред. | ред. код]

Берлач А. І. Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України [Текст] / А. І. Берлач. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 185 с.

Словник складних юридичних термінів [Текст] : довід. вид. / уклад.: А. Л. Терещенко [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. − 152 с.

Інститут біомедичних технологій[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Биорегуляция микроборастительных систем [Текст] : монография / Е. И. Андреюк [и др.]. – Киев : Начлава, 2010. – 350 с.

Жовинский Э. Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины [Текст] : монография / Э. Я. Жовинский, И. В. Кураева ; Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – Киев : Наук. думка, 2002. – 213 c.

Жовинський Е. Я. Геохімія важких металів у ґрунтах України [Текст] : монографія / Е. Я. Жовинський, І. В. Кураєва. – Київ : Наук. думка, 2002. – 213 с.

Завадська О. В. Якість, зберігання та переробка бульб картоплі різних сортів [Текст] : монографія / О. В. Завадська, Н. А. Ілюк. – Київ : Компринт, 2018. – 200 с.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України [Текст] : монографія / С. Ю. Попович [та ін.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 262 с.

Кураєва І. В. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу [Текст] : монографія / І. В. Кураєва, А. І. Самчук. – Київ : Наук. думка, 2002. – 144 с.

Кураєва І. В. Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України [Текст] : монографія / І. В. Кураєва. – Київ : Альфа-реклама, 2012. – 156 с.

Картопля [Текст] : енциклопед. довід. У 4 т. Т. 4 / ред. В. В. Кононученко, М. Я. Молоцький ; УААН. – Біла Церква : Білоцерк. книжк. ф-ка, 2009. – 376 с.

Куценко В. С. Цікаве картоплярство [Текст] : наук.-попул. вид. / В. С. Куценко. – Луцьк : Настир’я, 2009. – 292 с.

Павленко А. Р. Компьютер, мобильный… и здоровье? Решение проблемы [Текст] : монография / А. Р. Павленко. – Киев : Основа, 2007. – 240 с.

Попович С. Ю. Культивована дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінничини [Текст] : монографія / С. Ю. Попович, Н. О. Сиплива, О. М. Корінько. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 162 с.

Травневі читання: студентство та сучасні біомедичні проблеми [Текст] : тези доп. студент. наук. конф. / М. Г. Катинська [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна» , 2019. – 76 с.

Тютюнник Ю. Г. Объекты индустриальной культуры и ландшафта [Текст] : монография / Ю. Г. Тютюнник. – Киев : Ун-т «Украина», 2007. – 152 с.

Тютюнник Ю. Г. Тоталлогия ландшафта [Текст] : монография / Ю. Г. Тютюнник. – Киев : Центр гуманит. образования НАН Украины, 2002. – 122 c.

Plant protection and bioregulation in modern agriculture [Text] : coll. monogr. / G.O. Iutynska,… L. O. Biliavska [et al.]. – Warszawa : Diamond trading tour. – 2019. – 100 p.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Антипчук А. Ф. Водна мікробіологія [Текст] / А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кіреєва. – Київ : Кондор, 2005. – 326 с.

Антипчук А. Ф. Практикум з мікробіології [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Антипчук, А. І. Піляшенко-Новохатний, Т. М. Євдокименко. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 156 с.

Бабенюк Ю. Д. Біохімія. Терміни і номенклатура ферментів [Текст] / Ю. Д. Бабенюк, Л. І. Остапенко, О. В. Скопенко. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 188 c.

Бабенюк Ю. Д. Мікробіологія [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Бабенюк, А. Ф. Антипчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 148 с.

Вдовенко О. П. Англо-український екологічний словник-довідник [Текст] / О. П. Вдовенко, Т. Р. Стефановська. – Київ : Ун-т «Україна», 2002. – 28 с.

Вдовенко О. П. Теоретичні основи хімії [Текст] : метод. посіб. для студентів інж.-технол. спец. / О. П. Вдовенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2001. – 100 с.

Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту [Текст] : навч. посіб. / О. М. Корінько [та ін.]. – Київ : Вища освіта, 2017. – 103 с.

Генетика [Текст] / С. В. Демидов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 412 с.

Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти [Текст] : навч. посіб. / І. П. Козлова [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2008. – 528 с.

Гродзинський М. Д. Заповідна справа в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Гродзинський, М. П. Стеценко. – Київ : Географіка, 2003. – 306 с.

Дуган О. М. Екологія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. М. Дуган, Г. О. Статюха. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 214 с.

Екологічна біохімія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Ісаєнко [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2005. – 435 c.

Епігенетичні основи онтогенезу [Текст] : навч. посіб. / С. В. Демидов [та ін.]. – Київ : Талком, 2019. – 261 с.

Загальна цитологія і гістологія [Текст] : підруч. для студентів біол. спец. ВНЗ / М. Е. Дзержинський [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 575 с.

Заповідна справа в Україні [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Андрієнко [та ін.] ; за ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Держ. служба заповід. справи. – Київ : Географіка, 2003. – 306 с.

Новиков Д. О. Токсикологічна хімія в схемах [Текст] : метод. посіб. / Д. О. Новиков. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 97 с.

Піляшенко-Новохатний А. І. Інструментальні методи в мікробіології [Текст] : навч. посіб. / А. І. Піляшенко-Новохатний. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 131 с.

Попович С. Ю. Заповідне паркознавство [Текст] : навч. посіб. / С. Ю. Попович, О. М. Корінько, Ю. О. Клименко. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 320 с.

Сучасні тенденції розвитку біотехнологій в біології та фармації [Текст] / Т. І. Тугай [та ін.]. – Київ : Талком, 2020. – Ч. 1 : Загальна цитологія. – 272 с.

Інститут комп’ютерних технологій[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Бурлаков М. В. Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами [Текст] : монография / М. В. Бурлаков ; Открытый междунар. ун-т развития человека «Украина». – Киев : Ун-т «Украина», 2010. – 561 с.

Мельник І. В. Інформаційні комп’ютерні технології [Текст] : монографія / І. В. Мельник. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 250 с.

Прищепа Є. А. Сервер на основі операційної системи FreeBSD 6.1 [Текст] : монографія / Є. А. Прищепа, А. Г. Тимошенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 250 с.

Шевчук О. І. Перші до шляху до комп’ютера [Текст] : монографія / О. І. Шевчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 260 с.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Бескровний О. І. Дослідження операцій і методи прийняття технічних рішень [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. І. Бескровний, В. І. Павленко, А. Г. Тимошенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 420 с.

Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах [Текст] : підручник / В. І. Гайдаржи, І. В. Ізварін ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 418 с.

Гайдаржи В. І. Проєктування інформаційних систем [Текст] / В. І. Гайдаржи, І. В. Ізварін, С. С. Забара. ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 438 с.

Галисеев Г. В. Ассемблер для Win 32 [Текст] : самоучитель / Г. В. Галисеев. – Москва : Вильямс, 2007. – 368 c.

Галісеєв Г. В. Системне програмування [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Галісеєв. ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 112 с.

Герасін О. І. Комп’ютерний практикум [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. І. Герасін, О. В. Охріменко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 278 с.

Дехтярук М. Т. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж [Текст] : навч. посіб. / М. Т. Дехтярук, С. С. Забара, В. П. Сімоненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 352 с.

Доля В. Г. Комп’ютерні системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Доля ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 296 с.

Дослідження операцій та методи оптимізації [Текст] / М. Є. Корольов [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 147 с.

Єрмакова О. А. Вища математика [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Єрмакова. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 444 с.

Єрмакова О. А. Математика [Текст] : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / О. А. Єрмакова ; ред. В. М. Назаренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 178 с.

Забара С. С. Математичні основи інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / С. С. Забара, К. Х. Зеленський. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 337 с.

Забара С. С. Мультимедіа та мультимедійні системи [Текст] : конспект лекцій для студентів спец. «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / уклад.: С. С. Забара, О. П. Цурін ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 154 с.

Зеленський К. Х. Комп’ютерні методи обробки сигналів та зображень [Текст] : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, В. М. Ігнатенко, В. В. Поліновський. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 320 с.

Зеленський К. Х. Комп’ютерні методи обробки сигналів та зображень [Текст] : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, В. М. Ігнатенко, В. В. Поліновський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 372 с.

Зеленський К. Х. Комп’ютерне моделювання систем [Текст] : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, Г. В. Кіт, О. І. Чумаченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 314 с.

Зеленський К. Х. Математичне програмування [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. Х. Зеленський. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 241 с.

Зеленський К. Х. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, В. А. Павлов, К. С. Бовсуновська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 386 с.

Зеленський К. Х. Системи управління базами даних [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. Х. Зеленський, В. М. Ігнатенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 245 с.

Зеленський К. Х. Теорія ймовірностей і математична статистика [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. Х. Зеленський, В. М. Макаренко. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 202 с.

Зенцев В. Г. Електротехніка на підприємствах харчування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Зенцев. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 421 c.

Зенцев В. Г. Ефективне використання електричної енергії в підприємствах масового харчування: дослідження витрат енергії і методи їх оптимізації [Текст] / В. Г. Зенцев. – Київ : КДТЕУ, 1998. – 224 с.

Інформатика і комп’ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. М. Наумова [та ін.] ; за ред. П. П. Лізунова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2-ге вид., випр. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 466 с.

Комп’ютерні методи прикладної математики [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. Х. Зеленський [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2002. – 480 с.

Лунтовський А. О. Комп’ютерні мережі та телекомунікації [Текст] : навч. посіб. / А. О. Лунтовський, І. В. Мельник. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 257 с.

Мельник І. В. Інформаційні комп’ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. В. Мельник. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 250 с.

Моделювання систем у середовищі Matlab [Текст] : навч. посіб. / C. C. Забара [та ін.] ; М-во освіти та науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2011. ‒ 137 c.

Петренко А. І. Основи наукової діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. І. Петренко, С. С. Забара ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». ‒ Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 224 с.

Резанко В. М. Елементи теорії ймовірностей [Текст] : навч. посіб. / В. М. Резанко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 65 с.

Надійність комп’ютерних систем [Текст] : навч. посіб. / Тарасенко В. П., Маламан А. Ю., …, Корнійчук В. І. – Київ : Корнійчук, 2007. – 256 с.

Цурін О. П. Комп’ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / О. П. Цурін, Н. О. Цуріна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 164 c.

Semenko A. English-ukrainian dictionary abbreviations on telecommunication and computer technology [Text] / A. Semenko, V. Popov, A. Luntovsky. – Kуiv : Univ. «Ukraine», 2019. – 496 с.

Інститут філології та масових комунікацій[ред. | ред. код]

Наукові видання[ред. | ред. код]

Барна Н. В. Дизайн у контексті художньої культури XX–XXI століть [Текст] : монографія / Н. В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 352 с.

Барна Н. В. Естетика іміджмейкінгу [Текст] : монографія / Н. В. Барна, С. І. Уланова. – Київ : Слово, 2012. – 176 с.

Барна Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність [Текст] : монографія / Н. В. Барна, Л. Ф. Романенко, О. О. Романенко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 236 с.

Барна Н. В. Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик [Текст] : монографія / Н. В. Барна, О. А. Доманська. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 209 с.

Бєлоусова Н. В. Інклюзивний туризм в реабілітаційній системі України: від теорії до практики [Текст] : монографія / Н. В. Бєлоусова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Талком, 2018. – 346 с.

Гетьман В. І. Екотуризм: національні природні парки і біосферні заповідники (на прикладі українських Карпат і Полісся) [Текст] : монографія / В. І. Гетьман. – Київ : Талком, 2019. – 143 с.

Гетьман В. І. Національні природні парки лісостепу і степу України [Текст] / В. І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 284 с.

Гетьман В. І. Українські Карпати і Полісся у національних природних парках [Текст] / В. І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 215 с.

Доценко А. І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура [Текст] : монографія / А. І. Доценко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 284 с.

Доценко А. І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) [Текст] : [монографія] / А. І. Доценко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 529 с.

Інклюзія в школі в оптичному дискурсі сьогодення [Текст] : кол. монографія / С. Г. Адирхаєв [та ін.] ; за ред. Н. В. Барна ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 498 с.

Ломачинська І. М. Релігійне лідерство в духовному вимірі християнської традиції [Текст] : монографія / І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : [б. в.], 2008. – 286 с.

Навчально-методичні видання[ред. | ред. код]

Барна Н. В. Іміджелогія [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. В. Барна ; за ред. В. М. Бебика. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.

Барна Н. В. Промислово-прикладна естетика [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Барна, Т. В. Лугуценко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. – 203 с.

Барна Н. В. Філософія наукового пізнання [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Барна, В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугущенко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – 176 с.

Беспянська Г. В. Діловодство [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Беспянська. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 64 с.

Беспянська Г. В. Машинопис [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. В. Беспянська. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 102 с.

Беспянська Г. В. Організація роботи з документами [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. В. Беспянська, за ред. В. В. Бездрабко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 243 с.

Бессонова І. В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / І. В. Бессонова. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – Ч. 2. – 263 с.

Бессонова І. В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / І. В. Бессонова. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – Ч. 3. – 410 с.

Бессонова І. В. Англійська мова. Базовий курс [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. В. Бессонова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 318 с.

Бохан В. Г. Організаційна техніка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бохан. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 192 с.

Водолазька С. А. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : курс лекцій / С. А. Водолазька. – Київ : Навч.-вид. лаб. Ін-ту журналістики, 2007. – 208 с.

Герчанівська П. Е. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 298 с.

Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. К. Глушко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Арістей, 2006. – 144 с.

Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Горбаченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 236 с.

Губарець В. В. Преса і книга діаспори. З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя [Текст] : навч. посіб. / В. В. Губарець. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 160 с.

Доценко А. І. Географія туризму [Текст] : навч. посіб. / Доценко А. І. – Київ : Ун-т «Україна», 2020. – 177 с.

Доценко А. І. Міста, селища та села Київщини [Текст] : економ.-геогр. довід. / А. І. Доценко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 117 с.

Доценко А. І. Організація сільського туризму [Текст] : навч. посіб. / А. І. Доценко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т філології та масових комунікацій. – Київ : Ун-т «Україна», 2019. – 74 с.

Доценко А. І. Практикум із соціальної і демографічної статистики [Текст] : метод. посіб. / А. І. Доценко. – Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 35 с.

Карпенко В. О. Преса і незалежність України: практика медіа-політики 1988-1998 рр. [Текст] : навч. посіб. / В. О. Карпенко. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 350 с.

Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека [Текст] : підручник / В. О. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 319 с.

Карпенко В. О. Журналістика: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 195 с.

Карпенко В. О. Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади [Текст] : підручник / В. О. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 164 с.

Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика [Текст] : підручник / В. О. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 302 с.

Карпенко В. О. Уроки пройдених доріг [Текст] / В. О. Карпенко. – Київ : Смолоскип, 2011. – 782 с.

Карпенко В. О. Як писати та захищати маґістерку із журналістики [Текст] : навч. посіб.-порадник / В. О. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 104 с.

Карпусь А. К. Ділова німецька мова (мова ділових паперів) [Текст] : навч. посіб. / А. К. Карпусь. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 282 с.

Ліпінська А. В. Інформаційні ресурси в документознавстві [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Ліпінська ; за ред. акад. М. І. Жалдака. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 330 с.

Ліпінська А. В. Технічне забезпечення інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / А. В. Ліпінська ; за ред. акад. М. І. Жалдака. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 302 с.

Ломачинська І. М. Бібліографознавство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 300 с.

Ломачинська І. М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ломачинська ; за ред. Т. Г. Горбаченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2-ге вид., уточ. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 301 с.

Ломачинська І. М. Основи корпоративної культури [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, О. Д. Рихліцька, Н. В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 281 с.

Ломачинська І. М. Професійна етика [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 227 с.

Ломачинська І. М. Спеціальне діловодство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. У 2 ч. / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова ; ред. Т. Г. Горбаченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т дистанц. навч. – 2-ге вид., допов. і випр. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. –

Ч. 1. – 415 с.

Ч. 2. – 445 с.

Люшневська Т. Г. Німецька мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. У 2 ч. Ч. 2 / Т. Г. Люшневська. – Київ: Ун-т «Україна», 2005. – 273 с.

Люшневська Т. Г. Німецька мова [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. Модуль 1. Базовий курс / Т. Г. Люшневська ; ред. Г. А. Гринюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 138 с.

Люшневська Т. Г. Німецька мова. Базовий курс [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. Г. Люшневська ; за ред. А. К. Карпусь. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 259 с.

Майєр Н. В. Французька мова. Базовий курс [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Майєр. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 165 с.

Майєр Н. В. Французька мова. Друга іноземна мова [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. В. Майєр ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 330 с.

Максимчук В. С. Німецько-російсько-український словник спеціальних термінів зі сфери соціального захисту населення [Текст] / В. С. Максимчук, В. В. Гусєва. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 182 с.

Махінов В. М. Англійська мова. Крок за кроком. Україна [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова. – Київ : ВМУРОЛ, 2003. – 48 с.

Махінов В. М. Вступ до перекладознавства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова. – Київ : ВМУРОЛ, 2004. – 97 с.

Махінов В. М. Збірник вправ з німецької філології [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова, Л. М. Попова. – Київ : [б. в.], 2005. – 67 с.

Махінов В. М. Лінгвістика перекладу в текстах і завданнях [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова, Л. Я. Федько. – Київ : [б. в.], 2005. – 285 с.

Махінов В. М. Лінгвістика перекладу та міжмовна комунікація [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов. – Київ : ВМУРоЛ «Україна», 2006. – 99 с.

Махінов В. М. Нариси з історії німецької літератури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов. – 2-ге вид. – Київ : КІСУ, 2000. – 127 с.

Махінов В. М. Нариси з історії німецької літератури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова, Л. М. Попова. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2005. – 84 с.

Махінов В. М. Німецька мова [Текст] : навч. посіб. для студентів економ. ф-тів / В. М. Махінов, В. В. Махінова. – Київ : Таксон, 2003. – 72 с.

Махінов В. М. Переклад та міжмовна комунікація [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов. – Київ : ВМУРоЛ «Україна», 2006. – 91 с.

Махінов В. М. Практикум з граматики німецької мови [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова, Л. М. Попова. – Київ : [б. в.], 2005. – 111 с.

Махінов В. М. Практикум з граматики німецької мови [Текст] : навч. посіб. для студентів-економістів. – Київ : Таксон, 2002. – 110 с.

Махінов В. М. Сучасна німецька мова. Практична граматика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, В. В. Махінова, Л. Я. Федько. – Київ : [б. в.], 2004. – 109 с.

Махінов В. М. Теорія перекладу в текстах і завданнях [Текст] : навч. посіб. / В. М. Махінов, А. В. Ролік, Л. Я. Федько. – Київ : [б. в.], 2004. – 285 c.

Мацько Л. І. Риторика [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – Київ : Вища шк., 2003. – 311 с.

Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 281 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови [Текст] : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – Київ : Вища шк., 2003. – 642 с.

Патра С. Навчальний посібник-порадник Віталія Карпенка «Як писати і захищати маґістерку з журналістики» [Електронний ресурс] : [буктрейлер] / буктрейлер підгот. Світлана Патра. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2014. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ySNQ7g2FjjU&feature=emb_ logo. – Назва з екрана.

Пізнюк Л. В. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. В. Пізнюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 355 с.

Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Пізнюк. – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 239 с.

Сергійчук З. О. Риторика [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / З. О. Сергійчук. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 149 с.

Сергійчук З. О. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / З. С. Сергійчук, М. М. Цілина. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 211 с.

Степанова О. А. Етика в історії європейської духовної культури [Текст] : навч. посіб. / О. А. Степанова. – Київ : Ун-т «Україна» ; Ніжин : Лисенко М. М., 2018. – 215 с.

Степанова О. А. Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України [Текст] : монографія / О. А. Степанова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Ніжин : Лисенко М. М., 2017. – 416 с.

Степанова О. А. Українська ментальність у контексті розбудови національного культурного простору [Текст] // Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів : кол. монографія / за ред. Ю. С. Сабадаш ; ред.-укл.: Ю. С. Сабадаш, І. В. Петрова. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 138–164.

Чиханцова О. А. Німецька мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чиханцова. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – Ч. 3. – 239 с.

Чиханцова О. А. Німецька мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чиханцова. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 170 с.

Чиханцова О. А. Німецька мова для немовних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чиханцова. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. – 219 с.

Шевченко В. В. Музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. В. Шевченко, І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т дистанц. навч. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 288 с.

Ярема С. М. Видавничі поліграфічні технології та обладнання. (Загальний курс) [Текст] : навч. посіб. / С. М. Ярема. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 320 с.

Ярема С. М. Поліграфія: способи друку [Текст] : посіб. для студентів / С. М. Ярема, П. М. Козак. – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 63 с.

Ярема С. М. Технічне редагування [Текст] : навч. посіб. / С. М. Ярема. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 304 с.

Ярема С. М. Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин [Текст] / С. М. Ярема, Б. Г. Мамут. – Київ : Ун-т «Україна» ; Бліц-Інформ, 2003. – 192 с.

Ярема С. М. Флексографія: Обладнання. Технологія [Текст] / С. М. Ярема. – Київ : Либідь, 1998. – 312 с.

Краєзнавчі видання[ред. | ред. код]

Мельничук Ю. Л. Школа патріотизму [Текст] : освітньо-патріот. зб. / Ю. Л. Мельничук, О. Г. Соколенко. – Київ : Золоті ворота, 2019. – 276 с.

Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки [Текст] : інформ.-просвітн. матеріал / уклад.: Ю. Л. Мельничук ; Упр. молодіж. політики та нац.-патріот. виховання Київ. облдержадмін. ; МГО «Укр. козацтво». – Київ : Прометей, 2017. – 90 с.

  • Національно-патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки [Текст] : інформ.-метод. зб. / авт.-уклад.: Ю. Л. Мельничук. – Київ : Золоті ворота, 2016. – 70 с.

Нескорені духом [Текст] : іст.-літ. зб. / авт.-уклад.: Ю. Л. Мельничук, О. Г. Соколенко ; Музей історії та культури «Уварівський дім». – Київ : Золоті ворота, 2012. – 286 с.

Руденко Ю. Д. Основи козацько-лицарського виховання [Текст] : наук. вид. / Ю. Д. Руденко, Ю. Л. Мельничук. – Київ : Гетьман, 2012. – 298 с.

Руденко Ю. Д. Козацька педагогіка. Програми і науково-методичні матеріали [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Руденко, Ю. Л. Мельничук. – Київ : Золоті ворота, 2014. – Кн. 1. – 360 с.

Соколенко О. Г. Ворзельське підпілля. За даними неопублікованих архівних матеріалів [Текст] / О. Г. Соколенко, Ю. Л. Мельничук. – 4-е вид., допов. – Київ : Золоті ворота, 2020. – 288 с.

Соколенко О. Г. Митрополит Петро Могила. Маловідомі сторінки життя [Текст] : зб. пр. / О. Г. Соколенко, Ю. Л. Мельничук. – Запоріжжя : Дике Поле, 2015. – 294 с.

Соколенко О. Г. Рух опору Київщини. Ворзельське підпілля. За даними неопублікованих матеріалів [Текст] / О. Г. Соколенко, Ю. Л. Мельничук. – 2-е вид. – Київ : Золоті ворота, 2016. – 274 с.

Соколенко О. Г. Рух опору Київщини. Ворзельське підпілля [Текст] / О. Г. Соколенко, Ю. Л. Мельничук. – Київ : Золоті ворота, 2015. – 268 с.

Літературно-художні видання[ред. | ред. код]

Ворона О. В. За покликом долі. Сповідь художника [Текст] / О. В. Ворона. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 216 с.

Головченко Н. Третій випуск серії «Бібліотека Університету «Україна» «На роздоріжжі» [Електронний ресурс] : [буктрейлер] / авт. буктрейлера Ніна Головченко. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2015. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7bLk1Zg9w2M&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Голос війни. Історії ветеранів [Текст] : зб. оповідань-спогадів / М. В. Петренко [та ін.]. – Київ : Рема-Прінт, 2017. – 224 с.

Горлиця [Текст] : щоріч. літ. альманах / уклад. Н. І. Головченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2014. – 128 с.

Глушко О. К. Куди ти йдеш, Україно? [Текст] : нариси, есе, журналіст. розслідування / О. К. Глушко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; редкол.: П. М. Таланчук, В. М. Бебик, О. К. Глушко [та ін.]. – Київ : [Ун-т «Україна»], 2012. – 259 с.

Конвісер І. О. Університет «Україна» в особистостях [Текст] / І. О. Конвісер ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 378 с.

На роздоріжжі... [Текст] : публіцистика / [упоряд.: О. К. Глушко, В. О. Карпенко]. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 416 с.

Патра С. Буктрейлер за книгою Оксани Радушинської «Метелики у крижаних панцирах» [Електронний ресурс] / авт. буктрейлера Світлана Патра. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2015. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CeSpMxHVL10&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Патра С. Буктрейлер за книгою Тетяни Белімової «Вільний світ» [Електронний ресурс] / авт. буктрейлера Світлана Патра, музика Єгор Грушин. – Київ : Імідж-центр Ун-ту «Україна», 2014. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=anG5mpUv-e4&feature=emb_logo. – Назва з екрана.

Патра С. М. Крила для злету [Текст] : вірші, фантаст. оповідання / С. М. Патра ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 127 с.

Петренко М. В. Спокійної ночі [Текст] : літ.-худ. вид. / М. В. Петренко. – Харків : Діса плюс, 2019. – 320 с.

Радушинська О. Метелики в крижаних панцирах [Текст] : [літ.-худ. вид.] / Оксана Радушинська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 159 с.

Радушинська О. Метелики у крижаних панцирах [Електронний ресурс] : аудіокнига / Оксана Радушинська. – 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD).

Сузір'я муз [Текст] : щоріч. літ. альманах / уклад. Л. А. Золотоноша. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 196 с.

Українські реалії: негаразди, загрози, надії [Текст] : публіцистика / [упоряд.: О. К. Глушко, В. О. Карпенко]. – Київ : Ун-т «Україна», 2013. – 309 с.

Університет «Україна» в моїй долі [Текст] : зб. творч. робіт переможців, призерів та учасників конкурсу / уклад. Н. І. Головченко. – Київ : Ун-т «Україна», 2011. – 88 с.

Університет «Україна» подарував мені віру в себе [Текст] : зб. творч. робіт переможців, призерів та учасників конкурсу / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Імідж-центр Ун-ту «Україна», Другий конкурс студент. творч. робіт із соц. комунікацій до Дня заснування Ун-ту «Україна» ; [уклад. Н. І. Головченко]. – Київ : Ун-т «Україна», 2012. – 248 с.

Урбан А. Від серця до серця [Текст] / А. Урбан. – Київ : [Ун-т «Україна»], 2017. – 75 с.

Урбан А. Сповідь [Текст] / А. Урбан. – Київ : [Ун-т «Україна»], 2018. – 71 с.

Цісарук О. Буктрейлер за книгою Оксани Радушинської «Коли сонце було стозрячим» [Електронний ресурс] / буктрейлер підгот. Олена Цісарук. – Хмельницький : Хмельн. обл. бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка, 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=f3AuJoBLu9g&feature =emb_logo. – Назва з екрана.

Публікації про Університет «Україна»[ред. | ред. код]

Ми пишемо[ред. | ред. код]

1998 рік

Таланчук П. М. Інститут, який дає шанс людині [Текст] : [інтерв’ю / записала О. Гергель] / П. М. Таланчук // Закон і обов’язок. – 1998. – № 48. – С. 2.

2000 рік

Бялий О. Університет «Україна» відкритий для всіх [Текст] / О. Бялий // Вільне слово. – 2000. – 4 лют. – С. 2.

2001 рік

Таланчук П. М. На шляху до акредитації Університету «Україна» [Текст] / П. М. Таланчук // Вісник Університету «Україна». – 2001. – № 1. – C. 7–14.

Таланчук П. М. На шляху становлення [Текст] / П. М. Таланчук // Віра. – 2001. – № 5. – С. 3.

Таланчук П. М. Тягар місії на етносі корінному [Текст] / П. М. Таланчук // Освіта. – 2001. – № 62/63. – C. 10–11.

Таланчук П. М. У студентство на інвалідному візку [Текст] : [Розмова з Президентом Університету «Україна» П. М. Таланчуком / записав М. Браславський] // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 136. – С. 14.

Фесюк П. Учітеся – поборете. Університет «Україна» допомагає з фізичними вадами відчути себе повноцінними членами суспільства [Текст] : [Інтерв’ю з проректором Університету «Україна» П. Фесюком / записала Я. Музиченко] // Україна молода. – 2001. – № 166. – С. 10.

2002 рік

Дідковська Т. Новий правопис: перспективи і проблеми [Текст] / Т. Дідковська // Університет «Україна». – 2002. – № 8. – С. 16.

Завірюха Л. На засадах толерантності [Текст] / Л. Завірюха // Університет «Україна». – 2002. – № 6. – С. 9.

Наша газета викликає інтерес [Текст] // Університет «Україна». – 2002. – № 10/11. – С. 7.

Полева Ю. Це мій університет [Текст] / Ю. Полева // Університет «Україна». – 2002. – № 9. – С. 7.

Рябоконь Л. «Україна» моделює толерантне суспільство [Текст] / Л. Рябоконь // День. – 2002. – 4 жовт.

Седлерова С. На порядку денному наскрізне навчання [Текст] / С. Седлерова // Університет «Україна». – 2002. – № 10/11. – С. 6–7.

Таланчук П. М. Духовні пріоритети гармонійного суспільства [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2002. – № 1. – С. 2.

Таланчук П. М. Європейський вибір ми зробили чотири роки тому [Текст] / П. М. Таланчук // Хрещатик. – 2002. – № 118. – C. 4–5.

Таланчук П. М. Наш університет – унікальний [Текст] / П. М. Таланчук // Дзвони сердець. – 2002. – № 2. – С. 3–4.

Таланчук П. М. Наше завдання – доступність вищої освіти для всіх! [Текст] / П. М. Таланчук // Вісті Академії інженерних наук України. – 2002. – № 3. – С. 3–9.

Таланчук П. М. Система інтегрованого навчання як стабілізуючий фактор розвитку суспільства [Текст] / П. М. Таланчук, К. О. Кольченко // Перша міжнар. наук.-практ. конф. «Відкриті еволюціонуючі системи», 26–27 квіт. 2002 р. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – 2002. – С. 6–9.

Тараненко O. Бо ми – українці [Текст] / О. Тараненко // Університет «Україна». – 2002. – № 6. – С. 8.

Урбан А. А. Шануймо нашу рідну мову [Текст] / А. А. Урбан // Університет «Україна». – 2015. – № 5/6. – С. 11.

Цілина М. М. Створення coцiально-професійних методик для людей iз особливими потребами [Текст] / М. М. Цілина // Університет «Україна». – 2004. – № 11/12. – С. 13–14.

2003 рік

Гергель О. Університет для знедолених [Текст] / О. Гергель // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 116. – С. 15.

Нікуліна Г. Ф. В центрі уваги – проблеми молоді з інвалідністю [Текст] / Г. Ф. Нікуліна. – 2003. – № 12. – С. 2.

Павленко В. Всім серцем любити історію [Текст] / В. Павленко // Університет «Україна». – 2003. – № 12. – С. 15.

Рубашова C. В полі зору – студенти з особливими потребами [Текст] / С. Рубашова // Університет «Україна». – 2003. – № 6. – С. 3–4.

Таланчук П. М. Міжнародні зв’язки [Текст] / П. М. Таланчук // Вісті Академії інженерних наук України. – 2003. – № 3. – С. 22.

Таланчук П. М. Не втрать свій шанс потрапити в еліту [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2003. – № 2/3. – С. 1.

Таланчук П. М. Освіта робить людей рівними [Текст] / П. М. Таланчук // Молодь України. – 2003. – № 160.

Таланчук П. М. Студент – головна дійова особа: розмова з президентом Університету «Україна» П. М. Таланчуком [Текст] : [інтерв’ю / розмову вела О. Гергель] / П. М. Таланчук // Соціальна політика. – 2003. – № 51. – С. 2.

Таланчук П. М. Шлях інтеграції через вищу освіту [Текст] / П. М. Таланчук // Вісник Українського відділення Міжнародної академії наук вищої школи. – 2003. – № 1. – С. 56–66.

2004 рік

Вовчик-Блакитна О. Деякі особливості психологічного супроводу студентів із вадами [Текст] / О. Вовчик-Блакитна // Університет «Україна». – 2004. – № 7. – С. 10–11.

Діденко Т. Високе покликання [Текст] / Т. Діденко // Університет «Україна». – 2004. – № 9/10. – С. 15.

Дринь О. Дистанційне навчання: особливості і переваги [Текст] / О. Дринь // Університет «Україна». – 2004. – № 11/12. – С. 7–9.

Завірюха Л. А. Ось такі вони, наші студенти [Текст] / Л. А. Завірюха // Університет «Україна». – 2004. – № 7. – С. 7–9.

Колосов В. М. Дистанційна освіта в Університеті «Україна» [Текст] / В. М. Колосов // Репетитор. – 2004. – № 5. – С. 37.

Кольченко К. О. Наукова робота [Текст] / К. О. Кольченко // Репетитор. – 2004. – № 5. – С. 37.

Коляда А. К. Мрії здійснюються! [Текст] / А. К. Коляда // Університет «Україна». – 2004. – № 9/10. – С. 11.

Оліферчук О. Г. Коли любов серця єднає [Текст] / О. Г. Оліферчук // Університет «Україна». – 2004. – № 7. – С. 12.

Таланчук П. М. «Викрадення» України в контексті інтеграційних процесів у Європі [Текст] / П. М. Таланчук // Дзеркало тижня. – 2004. – 20 листоп. – С. 14.

Таланчук П. М. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» [Текст] / П. М. Таланчук // Педагогічна газета. – 2004. – № 10. – С. 8.

Таланчук П. М. Дистанційне навчання – освіта сучасності [Текст] : [інтерв’ю з президентом Університету «Україна» П. М. Таланчуком / записала О. Гергель] // Репетитор. – 2004. – № 5. – С. 34–36.

Таланчук П. М. З висоти першого п’ятиріччя [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2004. – № 4/5. – С. 1–6.

Таланчук П. М. На шляху розвитку і становлення : доп. Президента ВМУРОЛ «Україна» на Загальних зборах 26 серп. 2004 р. [Текст] / П. М. Таланчук ; [авт. зап.] Анатолій Урбан // Університет «Україна». – 2004. –№ 8. – С. 2–6.

Таланчук П. М. Олесь Силин, або життя довжиною в історію свого народу [Текст] / П. М. Таланчук // Освіта. – 2004. – 29 верес./6 жовт. – С. 14.

Таланчук П. М. Сучасна освіта – малоімущим [Текст] : [інтерв’ю з президентом П. М. Таланчуком / записала О. Гергель] / П. М. Таланчук // Сільські вісті. – 2004. – № 13. – С. 4.

Таланчук П. М. Утверджуючись на освітянському небосхилі [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2004. – № 6. – С. 1–4.

Таланчук П. М. Час змін дає діяльних людей [Текст] / П. М. Таланчук // Сільські вісті. – 2004. – 15 жовт. – С. 3.

Таланчук П. М. Через освіту – до соціальної інтеграції [Текст] / П. М. Таланчук // Соціальний захист. – 2004. – № 6. – С. 5.

2005 рік

Давидов А. Любити і шанувати [Текст] / А. Давидов // Університет «Україна». – 2005. – № 4/5. – С. 4.

Пасічніченко С. Робота для інваліда [Текст] / С. Пасічніченко // Університет «Україна». – 2005. – № 4/5. – С. 12.

Таланчук П. М. Важлива складова високої якості навчання [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2005. – № 6/7 – C. 1–2.

Таланчук П. М. В Європу – через Польщу [Текст] / П. М. Таланчук // Освіта України. – 2005. – № 25.

Таланчук П. М. Вища освіта у контексті концепцій людського розвитку [Текст] / П. М. Таланчук // Вісті Академії інженерних наук України. – 2005. – № 1. – С. 3–5.

Таланчук П. М. Звернення Президента університету «Україна» до колективу університету – студентів, викладачів і співробітників, однодумців та всіх тих, хто сприяв створенню та розвитку університету [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2005. – № 6/7. – С. 1–2.

2006 рік

Іваненко Т. Тетяна Іваненко: «Вища освіта інвалідів: рівні права – рівні можливості» [Текст] / Т. Іваненко // Університет «Україна». – 2006. – № 12/13. – С. 6.

Коляда А. Щоб університет став школою життя [Текст] / А. Коляда // Університет «Україна». – 2006. – № 3/4. – С. 12–13.

Колосов В. Нa основі педагогічного експерименту [Текст] / В. Колосов // Університет «Україна». – 2006. – № 5/6. – С. 2–4.

Мілявічюс І. Бо добром нагріте серце [Текст] / І. Мілявічюс // Університет «Україна». – 2006. – № 1/2. – С. 7.

Таланчук П. М. Готуємо фахівців нового спрямування [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2006. – № 7/8. – С. 2–3.

Таланчук П. М. Доповідь Президента Університету «Україна» на підсумкових зборах колективу 28.08.06 р. [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2006. – № 10/11. – С. 3–7.

Таланчук П. М. Заявляємо про себе на повний голос [Текст] / П. М. Таланчук // Віра. – 2006. – № 35. – С. 2.

Таланчук П. М. Інвестиції в людський потенціал [Текст] / П. М. Таланчук // Вісті Академії інженерних наук України. – 2006. – № 2.

Таланчук П. М. Ми будуємо малу «Україну» в інтересах великої України [Текст] / П. М. Таланчук // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 23. – С. 7.

2007 рік

Бебик В. «Україні» є чим пишатися [Текст] / В. Бебик // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 160 . – C. 10.

Завірюха Л. А. Домагання та амбітність студента [Текст] / Л. А. Завірюха // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – 2007. – № 2. – С. 246–252.

Крищенко В. Непередбачена історія любові і життя [Текст] : [бесіда / записала Наталя Перинська] // Університет «Україна». – 2007. – № 12/13. – С. 9–10.

Таланчук П. М. Бути на рівні високих вимог сьогодення : виклад доп. Президента Ун-ту «Україна» на конф. труд. кол. 27 серп. 2007 р. [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2007. – № 9/10. – С. 2–6.

Таланчук П. М. Дар кожного – неповторний [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна. – 2008. – № 1/2. – С. 2–3.

Таланчук П. М. Не треба видавати власні амбіції за голос народу [Текст] / П. М. Таланчук // Голос України». – 2007. – № 173. – С. 5.

2008 рік

Діденко Т. Працевлаштування людей із інвалідністю: проблеми і перспективи [Текст] / Т. Діденко // Університет «Україна». – 2008. – № 3/4. – С. 3.

Князюк Г. Бо це наше пракоріння [Текст] / Г. Князюк // Університет «Україна». – 2008. – № 1/2. – С. 16.

Коляда О. П. Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи [Текст] / О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2008. – № 4. – С. 31–36.

Сущенко А. По-справжньому щасливі… [Текст] : [про Ун-т «Україна»] / А. Сущенко // Університет «Україна». – 2008. – № 3/4. – С. 9.

Таланчук П. М. Належно облаштована освіта – найміцніший фундамент суспільства [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2008. – № 3/4. – С. 2–3.

2009 рік

Данилюк Ю. «Просвіта» – невгасимий смолоскип українців [Текст] / Ю. Данилюк // Університет «Україна». – 2009. – № 7/8. – С. 8–9.

Диференціація допрофільної підготовки учнів [Текст] / В. Малишев [та ін.] // Університет «Україна». – 2009. – № 12. – С. 3–5.

Паламарчук Т. Університет може бути в кожному ліжку [Текст] / Т. Паламарчук // Коментарі. – 2009. – 30 січ.

Рач В. А. Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів [Текст] / В. А. Рач, О. П. Коляда, О. А. Антонян // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2009. – № 2. – С. 91–101.

Русакова А. Як отримати роботу людям із особливими потребами [Текст] / А. Русакова // Університет «Україна». – 2009. – № 1/2. – С. 6–7.

Таланчук П. М. Освіта ХХІ століття: самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейсього інтелектуального простору [Текст] / П. Таланчук, В. Малишев, Л. Липова // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 3. – С. 206–213.

Таланчук П. М. Робіть людям добро і воно повернеться сторицею [Текст] / П. М. Таланчук // Вісник Банку «Хрещатик». – 2009. – № 3. – С. 28–30.

Таланчук П. М. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору [Текст] / П. Таланчук, В. Малишев, Л. Липова // Університет «Україна». – 2009. – № 7/8. – С. 1–5.

2010 рік

Кіпайтулова М. Борис Дмитрович Грінченко: «Працювати на користь рідному краєві…» [Текст] / М. Кіпайтулова // Університет «Україна». – 2010. – № 1/2. – С. 7– 10.

Коляда О. П. Інструментальний засіб відбору проектів у портфель вищого навчального закладу в рамках концепції стратегічної єдності [Текст] / О. П. Коляда // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies. – 2010. – № 1. – С. 31–33.

Коляда О. П. Метод формування стратегічного портфелю проектів вищого навчального закладу [Текст] / О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2010. – № 1. – С. 161–172.

Коляда О. П. Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Модель остаточного відбору проектів у стратегічний портфель проектно-орієнтованого вищого навчального закладу [Текст] / О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2010. – № 2. – С. 73–82.

Мучник Л. М. Любов Мучник: «За кількістю напрямів підготовки та контингентом студентів ми – серед лідерів приватних ВНЗ» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав В. Васильєв] // Трибуна України. – 2010. – 19 жовт. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group=-1. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Давайте дивитися у вічі своїм студентам. Рейтингова система та її значення для ВНЗ і суспільства в цілому [Електронний ресурс] / Петро Таланчук. – 2010. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd= us_publication&group=9&us_publication=142. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Держава, мова, освіта і ми [Електронний ресурс] / Петро Таланчук. – 2010. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd= us_publication&group=9&us_publication=386. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Запрошує молодь на навчання Університет «Україна» [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2010. – № 7/8. – С. 1–2.

Таланчук П. М. Навчання і виховання, чи виховання і навчання [Текст] / П. М. Таланчук // Педагогічна газета. – 2003. – № 2. – С. 2.

Таланчук П. Петро Таланчук: «Потрібен прорив у постіндустріальну епоху» [Електронний ресурс] // Трибуна України. – 2010. – 15 жовт. – Режим доступу: https://ukrtribune.org.ua. – Назва з екрана.

Таланчук П. Петро Таланчук: «Рейтинг університету будемо підвищувати реальними справами» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав І. Олександров] // Трибуна України. – 2010. – 19 серп. – Режим доступу: https://ukrtribune.org.ua. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Утверджуючись на освітньому небосхилі великої України [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2010. – № 5. – С. 1–2.

Таланчук П. М. Якщо діяти разом та відповідально : виклад доп. Президента Ун-ту «Україна» проф. П. М. Таланчука на конф. труд. кол. 17 верес.2010 р. [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2010. – № 9/10. – С. 1–9.

Урбан А. Українським дітям із інвалідністю – освіту [Текст] / А. Урбан // Університет «Україна». – 2010. – № 5/6. – С. 5.

Чумаченко Н. Н. В. Барна: «Наші випускники мають бути професіоналами» [Текст] / Н. Чумаченко, М. Чуприна // Студентський інститутський часопис «СІЧ». – 2010. – №1. – С. 1–2.

2011 рік

Бебик В. Валерій Бебик: «Нам треба переформатувати інформаційний простір, і створення суспільного мовлення – це тільки перший крок» [Електронний ресурс] : [бесіда / записала С. Остапа]. – 2011. – 15 серп. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group=5&write_ about_us=216. – Назва з екрана.

Колесникова Н. П. Бібліотека та інформаційне суспільство [Текст] / Н. П. Колесникова // Університет «Україна». – 2011. – № 12. – С. 8.

Малишев В. В. Вибір профілю навчання – необхідний етап до професійного самовизначення [Текст] / В. Малишев, Л. Липова, Т. Лукашенко // Університет «Україна». – 2011. – № 8/9. – С. 3–5.

Марусенко В. Доступність освіти для людей із обмеженими фізичними можливостями на Буковині [Електронний ресурс] / В. Марусенко. – 2011. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us& group=9&write_about_us=221. – Назва з екрана.

Олександров І. Професійне і духовне становлення молоді з особливими потребами [Електронний ресурс] / І. Олександров. – 2011. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=us_publication&group= 11&us_publication=482. – Назва з екрана.

Поліщук П. Петро Поліщук: «Поки криза – «Україна» будується» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав І. Олександров] // Трибуна України. – 2011. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us& group=5&write_about_us=223. – Назва з екрана.

Таланчук П. Петро Таланчук: «Корупція починається з верхів. Низи ще ніколи не виявляли самі ініціативи, аби відірвати щось від себе і занести комусь нагору» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав І. Олександров] // Трибуна України. – 2011. – 24 берез. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/ ?idd=write_about_us&group=-1. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Про стан та перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації [Текст] / П. М. Таланчук // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2011. – № 5. – С. 6–17.

Скрипник В. Людина з обмеженими можливостями, або Роздуми з приводу Міжнародного дня інвалідів в Україні [Електронний ресурс] / В. Скрипник. – 2011. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd =us_publication&group=11&us_publication=686. – Назва з екрана.

2012 рік

Даньків Г. Без коріння і квітка в’яне, і дерево не росте… [Текст] / Г. Даньків, Н. Корнелюк, Л. Наливайко // Університет «Україна» подарував мені віру в себе : зб. творч. робіт ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – 2012. – С. 70–71.

Коваленко А. Інклюзивна освіта – якою я її бачу? [Текст] / А. Коваленко // Університет «Україна» подарував мені віру в себе : зб. творч. робіт ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2012. – С. 24–26.

Пивовар А. Мій погляд на майбутнє України [Текст] / А. Пивовар // Університет «Україна» подарував мені віру в себе: зб. творч. робіт ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2012. – С. 100–102.

Сердюк Л. Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії [Текст] / Л. Сердюк // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 3. – С. 214–220.

Сердюк Л. З. Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців [Текст] / Л. З. Сердюк // Вісник післядипломної освіти. – 2014. – Вип. 10. – С. 239–248.

Столярова Л. Культура online та значення традицій у сучасному інформаційному просторі [Текст] / Л. Столярова // Університет «Україна» подарував мені віру в себе: зб. творч. робіт ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. – 2012. – С. 83–85.

Таланчук П. М. Новому поповненню – глибокі знання, справді патріотичне виховання : виступ Президента ун-ту П. М. Таланчука 31 серп. 2012 р. [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2012. – № 7/8. – С. 2–3.

2013 рік

Таланчук П. М. Від усіх нас залежить, чи будемо ми й далі терпіти той стан речей, який «процвітає» сьогодні в Україні, чи відновимо хоч відносну соціальну справедливість [Текст] / П. М. Таланчук // Трибуна України. – 2013. – [5 c.].

Таланчук П. М. Знань і Добра початок : виступ президента Ун-ту «Україна» П. М. Таланчука 30 серп. 2013 р. на Посвяті у студенти [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2013. – № 7/8. – С. 2–3.

2014 рік

Володько Л. О. І навчаємо, і виховуємо [Текст] / Л. О. Володько // Університет «Україна». – 2014. – № 7/8. – С. 3.

Малишев В. Нанотехнології в Україні: дійсність і перспективи [Текст] / В. Малишев, Н. Кущевська, А. Сущенко // Університет «Україна». – 2014. – № 7/8. – С. 4.

Сердюк Л. Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ [Текст] / Л. Сердюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 679. – С. 148–156.

Смолянова С. І. Чому варто починати професійне становлення в коледжі? [Текст] : [інтерв’ю з директором Коледжу «Освіта» / записав А. А. Урбан] // Університет «Україна». – 2014. – Спецвип. – С. 2.

Таланчук І. В. Історичні аспекти амдіністративно-правового регулювання освіти інвалідів [Текст] / І. В. Таланчук // Інформація і право. – 2014. – № 2. – С. 79–87.

Таланчук П. М. Виборчий етюд [Електронний ресурс] / П. М. Таланчук. – 2014. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=us_publication& group=9&us_publication=1378. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Навчання протягом життя – серцевина сучасного освітнього процесу [Електронний ресурс] / Петро Таланчук // Вища освіта. – 2014. – 10 груд. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/statti/7038-navchannja-protjagom-zhyttja-sertsevyna-suchasnogo-osvitnogo-protsesu-petro-talanchuk. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Що треба змінити в чинній Конституції України [Текст] / П. Таланчук, С. Рудюк, В. Карпенко // Університет «Україна». – 2014. – № 3/4. – С. 2–5.

2015 рік

Колесникова Н. П. «Кобзар»: від минулого до сьогодення. Шевченківські читання [Текст] / Н. П. Колесникова // Університет «Україна». – 2015. – № 1/2. – С. 4.

Таланчук П. М. Перший міністр освіти незалежної України Петро Таланчук прокоментував стан вітчизняної вищої освіти [Електронний ресурс] / П. М. Таланчук // Вища освіта. – 2015. – 1 жовт. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/osvita/8430-petro-talanchuk-pershyj-ministr-osvity-nezalezhnoyi-ukrayiny-prokomentuvav-stan-osvitnoyi-galuzi. – Назва з екрана.

Таланчук П. М. Шановні майбутні студенти! [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». Спецвип. газети для абітурієнтів «Факультет біомедичних технологій». – 2015. – С. 1.

2016 рік

Володько Л. О. Лицар українського кіно [Текст] / [про захід Коледжу «Освіта»] / Л. О. Володько // Університет «Україна». – 2016. – 20 трав. – С. 8.

Зозуля К. Козацькому роду нема переводу [Текст] : [про захід Коледжу «Освіта» / записав К. Зозуля] // Університет «Україна». – 2016. – 20 трав. – С. 9.

Патра С. Університет «Україна» долучився до проекту зі збереження української мови [Електронний ресурс] / С. Патра. – 2016. – Режим доступу: https://uamodna.com/interview/universytet-ilaquo-ukrayinairaquo-doluchyvsya-do-proektu-zi-zberezhennya-ukrayinsjkoyi-movy. – Назва з екрана.

Сущенко А. І нехай весь світ зачекає… [Текст] / А. Сущенко // Університет «Україна». – 2016. – № 3/4. – С. 11.

Таланчук П. М. Петро Таланчук розповів про нагальні завдання для інженерних наук України [Електронний ресурс] / П. М. Таланчук // Вища освіта. – 2016. – 1 листоп. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/9678-petro-talanchuk-rozpoviv-pro-nagalni-zavdannja-dlja-inzhenernyh-nauk-ukrayiny. –Назва з екрана.

Таланчук П. М. Сходини до Української правди [Електронний ресурс] / П. М. Таланчук // Вища освіта. – 2016. – 23 берез. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/statti/9056-petro-talanchuk-shodyny-do-ukrayinskoyipravdy. – Назва з екрана.

Урбан А. А. Мета – повноцінна вища освіта [Текст] / А. А. Урбан // Університет «Україна». – 2016. – № 3/4. – С. 4.

2017 рік

Колесникова Н. П. Студенти Університету «Україна» відвідали Шевченківські місця [Текст] / Н. П. Колесникова // Голос України. – 2017. – 8 лип. – С. 9.

Колесникова Н. П. Шляхами трипільського світу [Текст] / Н. П. Колесникова // Університет «Україна». – 2017. – № 5/6. – С. 9.

Таланчук П. М. На шляху до омріяної України [Текст] / П. М. Таланчук // «Університет «Україна». – 2017. – №3/4. – С. 1–5.

Таланчук П. М. Нашу Україну ніхто і ніколи в світі не здолає [Текст] / П. М. Таланчук // Університет «Україна». – 2017. − №1/2. – С. 2–3.

Урбан А. А. Якщо є дуже гарний досвід, то чому б його не запозичити [Текст] / А. А. Урбан // Університет «Україна». – 2017. – № 1/2. – С. 8.

2018 рік

Золотоноша Л. А. В «Уваровському домі» розповіли про маловідомі сторінки життя Петра Могили [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2018. – 26 жовт. – С. 6.

Золотоноша Л. А. В Університеті «Україна» визначили переможців конкурсу студентських робіт [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2018. – 7 груд. – С. 6.

Золотоноша Л. А. Нік Вуйчич: «Мрія про майбутнє країни лежить на Ваших плечах» [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2018. – 2 листоп. – С. 10.

Золотоноша Л. А. Сторінками пам’яті [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2018. – 1 черв.

Таланчук П. М. Приміщення Університету «Україна» захопили рейдери [Текст] / П. М. Таланчук // Голос України. – 2018. – 28 серп. – С. 5.

2019 рік

Золотоноша Л. А. «Україна» – це твій університет. Університет «Україна» – єдиний в нашій країні й один із небагатьох в Європі заклад вищої освіти, в якому широко впроваджені інклюзивні технології [Текст] / Л. Золотоноша // Голос України. – 2019. – 15 черв. – С. 10.

Золотоноша Л. А. В Університеті «Україна» відсвяткували Ісламський день миру [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2019. – 18 квіт. – С. 13.

Золотоноша Л. А. Кращий старт в Університеті «Україна» [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 12.

Золотоноша Л. А. Щаслива зірка Петра Таланчука [Текст] / Л. А. Золотоноша // Голос України. – 2019. – 27 черв. – С. 11.

2020 рік

Губарець В. Університет «Україна»: історія створення та особливості навчання [Текст] / В. Губарець // Вища школа. – 2020. – № 3. – С. 23–27.

Таланчук П. М. Терниста дорога до незалежності триває [Текст] / П. М. Таланчук // Визвольна боротьба. – 2020. – № 1. – С. 48–157.

Про нас пишуть[ред. | ред. код]

2000 рік

Волошина В. Про нас почули [Текст] / В. Волошина // Університет «Україна». – 2000. – № 5.

Ніколаєнко Р. Діагноз – не хрест на собі [Текст] / Р. Ніколаєнко // Вечірній Київ. – 2000. – 13 січ.

Синюта О. Студенти-інваліди «України» навчаються за кошти столичного бюджету [Текст] / О. Синюта // Хрещатик. – 2000. – 23 берез.

Хорунжа Т. Студентам «України» поталанило [Текст] / Т. Хорунжа // Влада і політика. – 2000. – 1 січ.

2001 рік

Березовський Ю. ВУЗ третього тисячоліття [Текст] : [про Ун-т «Україна»] / Ю. Березовський // Освіта. – 2001. – № 21/22. – C. 8–9.

Мостіпан О. Університет «Україна» – відкритий вуз для незахищених верств населення [Текст] / О. Мостіпан // Соціальний захист. – 2001. – № 5. – C. 53–56.

Почесна відзнака [Текст] : [про нагородження почесною відзнакою Президента Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» П. М. Таланчука] // Президентський вісник. – 2001. – 14 груд.

2002 рік

Коваленко О. «Україна» запрошує усіх до студентської сім’ї [Текст] / О. Коваленко // Освіта України. – 2002. – № 79. – С. 10.

Остапущенко К. «Україна» – мікромодель нашого суспільства [Текст] / К. Остапущенко // Дзвони сердець. – 2002. – № 18. – С. 2.

Рябоконь Л. «Україна» моделює толерантне суспільство [Текст] / Л. Рябоконь // День. – 2002. – 4 жовт.

2003 рік

Єрмак О. Тут зцілюють серця [Текст] / О. Єрмак // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 52. – C. 17.

Зінченко Н. «Віват, мала «Україно»! : так скандували бакалаври однойменного університету, в якому навчаються люди з особливими потребами [Текст] / Н. Зінченко // Хрещатик. – 2003. – № 94. – C. 1–2.

Колосов В. Університет «Україна» – університет нового типу [Текст] / В. Колосов // Віра. – 2003. – № 25. – C. 1–2.

Кулешова Е. Генетика доброти: про Рівненську філію [Текст] / Е. Кулешова // Україна. – 2003. – № 2. – C. 30–31.

Самар Л. Історик і організатор історичної науки [Текст] / Л. Самар // Університет «Україна». – 2003. – № 9. – С. 11–12.

Урбан А. Петро Таланчук – член Польської інженерної академії [Текст] / А. Урбан // Освіта України. – 2003. – № 72. – С. 6.

Урбан А. Школа мужності [Текст] / А. Урбан // Соціальна політика. – 2003. – № 44. – С. 8.

2004 рік

Воронкова Б. А. Актуальні проблеми навчання і виховання людей із особливими потребами на сторінках часопису «Вища освіта України» [Текст] / Б. А. Воронкова, В. І. Кобченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 1. – C. 556–559.

Голубєв К. Перший ювілей вдався [Текст] / К. Голубєв // Освіта. – 2004. – 30 черв. – 7 лип.

Кулага Г. Освіта на засадах благодійності [Текст] / Г. Кулага // Вечірній Київ. – 2004. – 30 квіт.

  • Святенко Т. Університет, що відкритий для всіх [Текст] / Т. Святенко // Соціальне партнерство. – 2004. – № 1.

Скринський О. Життя прекрасне, головне – повірити в себе [Текст] / О. Скринський // За київським часом. – 2004. – 3 груд.

Університет «Україна» відзначив п’ятиріччя [Текст] // Проскурів. – 2004. – 5 листоп.

2005 рік

Мисяк С. В. Добрий путь [Текст] : [бесіда / записала Н. Долина] / С. В. Мисяк // Віра. – 2005. – № 49.

Поклад Н. Село любові і надії [Текст] / Н. Поклад // Сільські вісті. – 2005. – 11 жовт.

Студентський спортивний рух України – нові напрями [Текст] // Спортивна газета. – 2004. – 9–13 черв.

Усатенко П. Творити простір любові [Текст] / П. Усатенко // Дзеркало тижня. – 2005. – 8–14 жовт.

2006 рік

Богуславська А. Петро Таланчук. Екс-міністр на освітній ниві [Текст] / А. Богуславська // Україна молода. – 2006. – № 25. – C. 12.

Дем’яненко Я. Житло – інвалідам [Текст] / Я. Дем’яненко // Університет «Україна». – 2006. – № 1/2. – С. 6.

Кудряшов Л. Відкрився новий корпус «Університету Миру» [Текст] / Л. Кудряшов // Віра. – 2006. – № 63. – верес. – C. 1.

Осадча Н. «Гаудеамус» – організація молодих [Текст] / Н. Осадча // Соціальне партнерство. – 2006. − № 3/4. − листоп. – груд.

2007 рік

Абліцов В. Відродження – це коли в центрі уваги суспільства людина [Текст] / В. Абліцов // Державна справа. – 2007. – № 9. – C. 186–187.

Бойко С. Вищу освіту можна здобути й у Володарці [Електронний ресурс] / С. Бойко. – 2007. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php? idd=us_publication&group=15&us_publication=326. – Назва з екрана.

Бочкарьов В. Університет «Україна», студенти якого мріють про Антарктиду [Текст] / В. Бочкарьов // Науковий світ. – 2007. – 3 жовт.

Василенко О. Бажаю успіхів! [Текст] / О. Василенко // Університет «Україна». – 2007. – № 11.

Вертій О. Вищу освіту можна здобути... у Володарці [Електронний ресурс] / О. Вертій. – 2007. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/ index.php?idd =us_%20publication &group=15&us_publication=333. – Назва з екрана.

Давиденко Л. Побачили і повірили [Текст] / Л. Давиденко // Університет «Україна». – 2007. – 26 лют. – С. 5.

Іваненко Т. Через комплексну реабілітацію – до створення рівних можливостей [Текст] / Т. Іваненко // Освіта України. – 2007. – № 21. – С. 7.

Козак І. Вони не втрачають шанс [Текст] / І. Козак // Голос України. – 2007. – 14 груд.

П’ятилєтов К. В. Університет «Україна» – «Сяйво надій» [Текст] / К. В. П’ятилєтов // Освіта. – 2007. – № 26/27. – С. 10.

Скільки коштує склянка води в університеті «Україна» [Текст] // Голос України. – 2007. – 13 квіт.

Скуратівська Л. П. Мета – впровадження новітніх технологій [Текст] / Л. П. Скуратівська, В. П. Перегуда // Університет «Україна». – 2007. – № 1/2. – С. 5.

Шулікін Д. Маємо підготувати конкурентоспроможних випускників [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2007. – № 28. – C. 2.

Яновська Л. Вимоглива й сувора педагогіка [Текст] / Л. Яновська // Вечірній Київ. – 2007. – 13 січ.

2008 рік

Козак І. Експерименти в освіті потрібні на благо дітей [Текст] / І. Козак // Голос України. – 2008. – 27 трав.

2009 рік

Василів З. За науковими ідеями – в гори Міжгірщини [Текст] / З. Василів // Верховина. – 2009. – 17 верес.

Гамрецький І. С. Іван Гамрецький: «Ми на практиці втілюємо європейські стандарти освіти» / [Текст] / І. С. Гамрецький // Університет «Україна». – 2009. – 29 квіт.

Гергель О. З біографії фактів не викинеш [Текст] : [Про президента Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» П. М. Таланчука] / О. Гергель // Університет «Україна». – 2009. – № 12.

Дармогай О. Тут здійснюються мрії [Текст] / О. Дармогай // Вільне життя. – 2009. − 21 січ.

Демент’єва А. «Україну» планують закрити. А що замість цього ? [Текст] / А. Демент ̓єва // Гривна. – 2009. – 21 січ.

Паламарчук Т. Університет може бути в кожному ліжку [Текст] / Т. Паламарчук // Коментарі. – 2009. – 30 січ.

Свачій І. Освіта без бар ̓єрів [Текст] / І. Свачій // Хрещатик. – 2009. – 18 берез.

2010 рік

Васильєв В. В Хусті «Україну» знають і поважають [Електронний ресурс] / В. Васильєв // Трибуна України. – 2010. – 9 берез. – Режим доступу: http://ukrtribune.org.ua/2010/03/v-xusti-ukrainu-znayut-i-povazhayut/. – Назва з екрана.

Маньовська В. Хвороба освіті не завада [Текст] / В. Маньовська // Вільне життя плюс. – 2010. – № 49. – 30 черв.

Олександров І. Чому «турбота» дає збій? [Електронний ресурс] / І. Олександров // Трибуна України. – 2010. – 1 лют. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group=5&write_about_us=13. – Назва з екрана.

Паламарчук З. У Києві студенти святкували День народження Махатми Ганді [Електронний ресурс] / З. Паламарчук // Світ освіт. – 2010. – 3 листоп. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group= 8&write_about_us=176. – Назва з екрана.

Ставицький О. Олег Ставицький: «Я підтримую зв’язки з батьками студентів до того часу, поки дитина не закінчить інститут» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав І. Олександров] / Трибуна України. – 2010. – 27 жовт. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd =write_about_us&group=5&write_about_us=183. – Назва з екрана.

Федорова О. М. Доступність університетської освіти для осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні [Текст] / О. М. Федорова // Соціологія майбутнього : наук. журн. з проблем соціології молоді та студентства. − 2010. – № 1. − С. 84−94.

2011 рік

Ковальський В. Депутати повчатимуть… Маркса [Електронний ресурс] / В. Ковальський // Київська правда. – 2011. – 22 лют. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group=8&write_about_us=200. – Назва з екрана.

Чайковський М. Михайло Чайковський: «Успішні люди ті, хто багато працює» [Електронний ресурс] : [бесіда / записала О. Воронцова] // Газета «Є». – 2011. – 21 жовт. – Режим доступу: https://ye.ua/syspilstvo/7008_Mihaylo _Chaykovskiy__Uspishni_lyidi_ti_hto_bagato_pracyiye_.html. – Назва з екрана.

2012 рік

Таланчук П. Петро Таланчук: «В Україні відбувається дика дискримінація приватної освіти. Найбільша проблема полягає у відсутності державного замовлення на підготовку фахівців» [Електронний ресурс] : [бесіда / записала Т. Пруткова] // Трибуна України. – 2012. – 28 груд. – Режим доступу: http://ukrtribune.com/2012/12/petro-talanchuk-v-ukraini-vidbuvaehtsya-dika-diskriminaciya-privatnoi-osviti-najjbilsha-problema-polyagaeh-u-vidsutnosti-derzhavnogo-zamovlennya-na-pidgotovku-fakhivciv/. – Назва з екрана.

Пітоєв О. Мої земляки – в селі! [Електронний ресурс] / О. Пітоєв // Новий день. – 2012. – 16 серп. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd =write_about_us&group=5&write_about_us=263. – Назва з екрана.

Пітоєв О. Чи варто чекати на завтра? [Електронний ресурс] / О. Пітоєв // Новий день. – 2012. – 30 серп. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/ index.php?idd=write_about_us&group=5&write_about_us=262. – Назва з екрана.

Товканець С. Сергій Товканець: «Наш інститут гідно представляє Університет «Україна» в карпатському регіоні» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав І. Олександров] // Трибуна України. – 2012. – 29 лют. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=write_about_us&group=5&write_about_us=232. – Назва з екрана.

2013 рік

Агазаде З. Наш співвітчизник очолив кафедру сходознавства в Університеті «Україна» [Текст] / З. Агазаде // Азертадж. – 2013. – 19 січ.

Пазяк Н. Ботмерівська гімнастика у стінах Університету «Україна» [Електронний ресурс] / Н. Пазяк. – 2013. – Режим доступу: https://dereksiz.org/ botmerivseka-gimnastika-u-stinah-universitetu.html. – Назва з екрана.

Таланчук П. Петро Таланчук: «Ми так до кінця і не визначилися, що ж, власне, хочемо реформувати в освіті України…» [Електронний ресурс] : [бесіда / записав Б. Савруцький ] // Трибуна України. – 2013. – 1 берез. – Режим доступу: http://ukrtribune.com/2013/03/petro-talanchuk-mi-tak-do-kincya-i- ne-viznachilisya-shho-zh-vlasne-khochemo-reformuvati-v-osviti-ukraini/. – Назва з екрана.

2016 рік

Горбенко А. Велика донька України [Електронний ресурс] / А. Горбенко. – 2016. – Режим доступу: https://vmurol.uu.edu.ua/index.php?idd=us_publication& group=6&us_publication=1700. – Назва з екрана.

2019 рік

Гуренко О. Навчайся з нами. Університет «Україна». Весняний набір [Електронний ресурс] : відеосюжет для телепередачі «Навчайся з нами» / автор та ведуча Олена Гуренко. – 2019. – Режим доступу: https://www.youtube.com/ watch?v=wM6zxXzTvoo. – Назва з екрана.

Іванова І. Музика поетичного слова Лілії Золотоноші [Текст] / І. Іванова // Голос України. – 2019. – 5 квіт. – С. 4.

Опришко В. Небайдуже серце українця [Текст] / В. Опришко // Голос України. – 2019. – 5 жовт. – С. 10.

2020 рік

Ковалів Ю. Юлія Ковалів «Любов – це прихований шрам» [Текст] / Ю. Ковалів, В. Герасим’юк // Літературна Україна. – 2020. – 29 лют. – С. 16.

Левинський А. Vivat Academia! [Текст] / А. Левинський // Літературна Україна. − 2020. – 29 лют. – С. 1.

Таланчук П. М. Людина і освіта: діалог про головне [Текст] : [інтерв’ю / записав C. Куліда] // Літературна Україна. – 2020. – 31 жовт. – С. 6–7.